Фондът за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и Фондът за разсрочени плащания (ФРП) отговарят ли с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на компанията, както и за загуби от дейността ѝ?

Фондът за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и Фондът за разсрочени плащания (ФРП) отговарят ли с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на компанията, както и за загуби от дейността ѝ?

* ФИПП и ФРП не отговарят с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на компанията, както и за загуби от дейността й.
* Активите на ФИПП и ФРП не могат да се придобиват по давност.
* С активите на ФИПП и ФРП не могат да се изпълняват задълженията на компанията и на управляваните от нея фондове, освен по сключените договори за изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост и договори за разсрочени плащания, и други предвидени в Кодекса за социално осигуряване и действащата нормативна уредба плащания.
* Задълженията към пенсионерите и към лицата, получаващи плащания, съответно техните наследници, не може да се изпълняват със средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

 

Top