Може ли след сключен пенсионен договор натрупаните средства да бъдат прехвърлени в друга пенсионна компания?

Може ли след сключен пенсионен договор натрупаните средства да бъдат прехвърлени в друга пенсионна компания?

Веднъж подписан пенсионен договор за изплащане на средства от универсален пенсионен фонд в една компания не може да бъде прехвърлен в друга компания.

Вече подписан пенсионен договор не може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие на страните. Страните не могат да правят изменения в пенсионния договор, касаещи вида на пенсията, начина на изчисляването й, покритите рискове, гарантирания размер и срока на получаването й.

Първоначално определеният размер на допълнителната пожизнена пенсия не може да се променя освен при извършване на актуализация и преизчисляване.

 

Top