Каква информация може да получава лице с плащане от Фонда за разсрочени плащания?

Каква информация може да получава лице с плащане от Фонда за разсрочени плащания?

Всяко едно пенсионноосигурително дружество е длъжно да запознава лицата, които възнамеряват да сключат договор за разсрочено изплащане с Правилата на Фонда за разсрочени плащания, както и да им предоставя при поискване заверено копие от тях.
*При поискване лицето с плащане от Фонда за разсрочени плащания може да получи уникален идентификатор за достъп до данните в неговата аналитичната сметка, по която се водят неговите прехвърлени средства и му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история.
*При поискване лицето, получаващо плащане от ФРП (съответно на неговите наследници), може да получи в 7-дневен срок копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител.
*При поискване лицето (съответно неговите Наследници) в 7-дневен срок може да получи заверено копие от договора си за разсрочено изплащане.
*При поискване лицето, получаващо плащане от ФРП, може да получи информация относно постигнатата реална доходност по неговата аналитична сметка.
*До 31 май всяка година лицето с плащане от ФРП има право да получава безплатно извлечение от аналитичната сметка, по която се водят неговите прехвърлени средства, за предходната календарна година, както и да получава информация за своята аналитична сметка при поискване.

Top