В случай, че осигуреното лице упражни правото си на пенсия от ДОО година по-рано, придобива ли то право на изплащане на пенсия и от универсален пенсионен фонд?

В случай, че осигуреното лице упражни правото си на пенсия от ДОО година по-рано, придобива ли то право на изплащане на пенсия и от универсален пенсионен фонд?

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), само при условие, че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускането на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Top