Управителни органи

Управителен съвет

Евелина Милтенова
Председател
Даниела Петкова
член на УС,
Председател на УС  на
ПОК „Доверие“ АД
Владислав Русев
член на УС,
Главен изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД
Владимир Нечев
член на УС,
Главен изпълнителен директор на
ПОК „ДСК – Родина“ АД
Милен Марков
член на УС,
Главен изпълнителен директор на
ПОК „Съгласие“ АД
Анастас Петров
член на УС,
Изпълнителен директор на
ПОК „ОББ Пенсионно осигуряване“ ЕАД
Георги Тодоров
член на УС,
Изпълнителен директор на
ПОАД „ЦКБ – Сила“
Андрей Шотов
член на УС,
Изпълнителен директор на
„ПОД – Бъдеще“ АД
Георги Личев
член на УС,
Изпълнителен директор на
ПОД „Топлина“ АД

Божидар Чанков

член на УС,
Изпълнителен директор на
„Пенсионноосигурителен институт“ АД

Помощни органи

Комитет по нормативно-правни въпроси
председател – Владислав Русев, член на УС

Комитет по инвестиции и капиталови пазари
председател – Милен Марков, член на УС

Комитет по информационни технологии
председател – Георги Тодоров, член на УС

Комитет по финанси, счетоводство и вътрешен контрол
председател – Владимир Нечев, член на УС

Комитет на актюерите
председател – Даниела Петкова, член на УС

Комитет по квалификация на кадри
председател – Анастас Петров, член на УС

Комисия по етика
председател – Кирил Червенков
изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ – Сила“

В постоянните комитети към Асоциацията са включени специалисти от всички пенсионноосигурителните дружества, членове на Асоциацията. Комитетите обсъждат специализирани въпроси от общ интерес за всички членове. По въпроси от тяхната компетентност изготвят единни становища и/или проекти за решения на органите за управление на Асоциацията.

По решение на Управителния съвет, за решаване на определени въпроси, при необходимост се формират временни комисии или работни групи. В тях по решение на Управителния съвет могат да участват и лица, които не са представители или служители на членовете на Асоциацията.

ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНОВА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът за ценова информация, който е помощно звено към БАДДПО започва своята дейност от 1 юли 2004 г. Този център е създаден, за да обслужва пряко пенсионноосигурителните дружества в тяхната дейност по ежедневната оценка на активите на дружествата и на управляваните от тях допълнителни пенсионни фондове. Със същата от края на 2006 г. центърът обслужва застрахователи и здравноосигурителни дружества. Основни източници за ценовата информация, изпращана от Центъра към пенсионноосигурителните дружества, застрахователите и здравноосигурителните дружества са банките-попечители и инвестиционните посредници – първични дилъри, бюлетините на регулираните пазари и други официални източници. Методическото осигуряване на дейността на центъра се извършва от Комитета по инвестиции и капиталови пазари на БАДДПО.

Информацията на центъра служи за извършване на ежедневна оценка на активите и обявяването на стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. От своя страна застрахователите и здравноосигурителните дружества използват тази информация при извършваната от тях ежемесечна оценка на активите.

Top