Kъде да инвестирате средства, с които да подкрепите финансово бъдещето на своите деца или родители?

Kъде да инвестирате средства, с които да подкрепите финансово бъдещето на своите деца или родители?

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е добра възможност да осигурите финансово своите близки и да се погрижите за тяхното бъдеще. Вие може да правите вноски в ДПФ за своите родители или деца, навършили 16-годишна възраст, както и за други хора, с които не е задължително да имате родствена връзка. При сключването на договор с друг осигурител в полза на трети лица единствено се изисква тяхното предварително писмено съгласие. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване може да е ценен подарък за тях, защото:
Предоставя още един източник на доходи след пенсиониране.
Осигурява възможност вложените средства да нарастват дългосрочно във времето. Те се инвестират, а реализираната доходност се разпределя по личната партида на осигуреното лице.
При необходимост средствата могат да бъдат частично или изцяло изтеглени, като по желание може да бъде изтеглена само доходността по партидата.
Има възможност за ранно пенсиониране до 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране за трета категория труд от Държавното обществено осигуряване, като няма изискване за осигурителен стаж.
Доходността не се облага с данък, нито при разпределянето ѝ по индивидуалната партида, нито при получаването ѝ от лицето. Пенсионните плащания са необлагаеми.
Има възможност за избор на вида на пенсионното плащане: пожизнена или срочна пенсия, разсрочено или еднократно плащане.
Средствата изцяло се наследяват.

Top