УПФ- какви са правата на осигурените лица?

УПФ- какви са правата на осигурените лица?

Всяка година до края на м.май всяко пенсионноосигурително дружество е длъжно да изпраща безплатно на осигурените лица извлечения от техните индивидуални партиди за предходната календарна година (чл. 123з от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Ето какви са видовете плащания, на които имат право осигурените в УПФ лица, съгласно КСО:
• Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, която за 2022 г. е 61 г. и 10 месеца за жените и 64 г. и 5 месеца за мъжете. Важно е да отбележим, че размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост, съгласно определеното в КСО, не може да бъде по-малък от 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му, или по-малък от 55.50 лева.
• Еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната партида – при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размер не по-малък от 70.05 лева.
• Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата от индивидуалната партида – при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.
• Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и пенсионер.

 

Top