Принципи на инвестиране и инвестиционни цели

Принципи на инвестиране и инвестиционни цели

Средствата на Фонда за разсрочени плащания и средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии се инвестират в съответствие с дългосрочните интереси на лицата, получаващи плащане и с тези на пенсионерите, и при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
Основната цел при управлението на активите на двата фонда е компанията да поддържа достатъчно по размер средства във фонда, отговарящи на цялостната му дейност, с които да гарантира покритие на поетите осигурителни рискове.
За управлението на Фонда за разсрочени плащания и на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии компанията удържа такса, която се изчислява върху стойността на нетните активи на фонда, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от компанията, в размер на 0,5 на сто годишно.

 

Top