Съгласно изменение в Закона за бюджета на ДОО от 25.12.2021 г. минималният размер за осигурителен стаж и възраст нарасна от 300 лв. на 370 лв., а от 07.2022 г. – на 467 лева

Съгласно изменение в Закона за бюджета на ДОО от 25.12.2021 г. минималният размер за осигурителен стаж и възраст нарасна от 300 лв. на 370 лв., а от 07.2022 г. – на 467 лева

От 25.12.2021 г. минималният размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст стана 370 лв. и с това се промениха условията, при които се отпускат видовете пенсионни плащания при пенсиониране от УПФ, обвързани по закон с минималния размер на пенсията от ДОО.(от 01.07.2022 г. минималиният размер на пенсията вече е 467 лв.)
При пенсиониране от УПФ, клиентите вече ще имат право на:
* Еднократно изплащане на средствата, ако по осигурителната им партида има натрупвания в размер до 1 401 лв. По закон този вид плащане е за хора с натрупвания по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. При нов минимален размер на пенсията от ДОО – 370 лв., това означава натрупвания в УПФ до 1 110 лв., и 467 лв. до 1401 лв. ).
* Разсрочено изплащане на средствата, ако натрупванията в партидата са между 1 110 лв. и около 11 000 лв.  Този вид плащане се отпуска, в случай че средствата в УПФ не са достатъчни за отпускане на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Променят се още минималният и максималният размер на разсроченото плащане: минималното месечно плащане – 70,05 лв., а максималното – на 467 лв.
* Допълнителна пожизнена пенсия за старост, ако разполагат с натрупани средства в партидата над 11 000 лв. В този случай клиентите получават месечен размер на пенсията поне 70,05 лв., което е 15 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осигурените лица в  с натрупвания по осигурителната партида над 11 000 лв. могат да се възползват от този вид пенсионно плащане (70,05 лв. е и сумата на минималното месечно плащане при допълнителната пожизнена пенсия за старост.)
Ако Ви предстои да се пенсионирате от УПФ, можете да се свържете с конкретното пенсионно дружество, за да се изчисли прогнозния размер на разсроченото плащане или на допълнителната пожизнена пенсия за старост, която ще получи осигуреното лице.

 

Top