От какво зависи размерът на разсроченото плащане от универсален пенсионен фонд?

От какво зависи размерът на разсроченото плащане от универсален пенсионен фонд?

Размерът на разсроченото плащане се определя на базата на:
* натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида след допълването ѝ при необходимост до размера на преведените брутни осигурителни вноски от НАП/НОИ;
* срокът на получаване, съответно размерът на отделното разсрочено плащане;
* периодичността на получаване.
Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер. Към ноември 2021 г., минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лв. (В периода от 1.01 до 24.12.2021 г. вкл. – 300 лв.; от 25.12.2021 до 31.12.2021 г. – 370 лв.от 07.2022 г.: 467 лв.).

 

Top