Откога имате право на пенсия при пенсиониране от универсален пенсионен фонд (УПФ)?

Откога имате право на пенсия при пенсиониране от универсален пенсионен фонд (УПФ)?

Единственото условие, което трябва да бъде изпълнено за получаване на пенсия при пенсиониране от УПФ, е осигуреното лице да е достигнало възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Към 2022 г. тя е: за мъжете – навършена възраст от 64 г. и 5 м.; за жените – навършена възраст от 61 г. 10 м.).
Осигурените лица имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта им за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускането на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Top