Осигуряване на Доброволен пенсионен фонд – предимства

Осигуряване на Доброволен пенсионен фонд – предимства

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд дава възможност физическо или юридическо лице да прави вноски в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения.
Например, вноски за допълнителна пенсия може да прави съпруг за своята съпруга, родители за своите деца, както и обратното. Това е подходяща форма за осигуряване на средства за пенсия за близки, които не работят и не се осигуряват в България.
В случаите когато вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се правят в полза на друго лице, не се ползва данъчна преференция по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Top