Осигуряване в УПФ – къде?

Осигуряване в УПФ – къде?

Всеки, който започва първа работа и подлежи на допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ), може да се осигурява само в един универсален фонд. Изборът може да бъде личен. Но ако подаде повече от едно заявление за участие в два или повече универсални фонда, управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества, се счита че избор не е направен и следва служебно разпределение.
Прехвърляне в УПФ, управляван от друго пенсионносигурително дружество, е възможно ако е изтекла една година от датата на сключване на първия осигурителен договор. Този срок не е валиден, когато в правилника или в инвестиционната политика на фонда бъдат извършени промени, които не произтичат от изменения в нормативната уредба и не са свързани с промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество. В този случай можете да се прехвърлите в друг фонд, дори да не е изтекъл едногодишния срок.

 

Top