Наследява ли се пенсията при пенсиониране от универсален пенсионен фонд?

Наследява ли се пенсията при пенсиониране от универсален пенсионен фонд?

Възможността за наследяване зависи от вида на пенсионното плащане – разсрочено плащане или допълнителна пожизнена пенсия:
* разсроченото изплащане – при смърт на лице, получаващо разсрочено плащане (по чл. 167а, ал. 1 от КСО) на наследниците му се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия.
* пожизнена пенсия без допълнителни условия – остатъчните дължими средствата не подлежат на наследяване;
* пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – при смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, преди изтичане на периода на гарантирано изплащане на наследниците му се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантираното изплащане.
* пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата – при смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, по време на разсроченото изплащане на наследниците се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в пенсионния договор.

 

Top