Какъв е месечният размер на разсроченото плащане от универсален пенсионен фонд?

Какъв е месечният размер на разсроченото плащане от универсален пенсионен фонд?

Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер. Към м. октомври 2021 г., минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лв. / В периода от 1 януари до 24.12.2021 г. вкл. – 300 лв.; от 25.12.2021 до 31.12.2021 г. – 370 лв.; от 01.07.2022 г. – 467 лв.;от 01.07.2023 г. – 523.04 лв./

Top