Какво представлява тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система?

Какво представлява тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система?

Действащият модел на пенсионната система в България е тристълбов. Tой комбинира осигуряване на разходопокривен (солидарен) принцип и на капиталов принцип. Трите стълба на пенсионно-осигурителната система се допълват взаимно.
I-ви стълб – Държавно обществено осигуряване – управлява се от Националния осигурителен институт;
II-ри стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване – осъществява се чрез частни пенсионноосигурителни дружества чрез управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове.
III-ти стълб – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Този тип осигуряване се извършва чрез частни доброволни пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителни дружества.
Съвременната пенсионна система ни дава възможност да запазим стандарта си на живот след пенсиониране, в случай че дългосрочно и едновременно се осигуряваме и в трите стълба.

Top