Какво е необходимо да направите, за да започнете да получавате пенсия от вашата партида в УПФ?

Какво е необходимо да направите, за да започнете да получавате пенсия от вашата партида в УПФ?

В случай, че сте навършили възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд (Към 2022 г. тя е 64 г. и 5 м. за мъжете и 61 г. 10 м. за жените, съгласно Кодекса за социално осигуряване), вие първоначално трябва да посетите офис на пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате, където можете да получите информация за:

*размера на натрупаните средства по индивидуалната ви партида и размера на сумата на брутния размер на постъпилите вноски от НАП/НОИ;

*видовете пенсионни плащания, които компанията предлага, начините за тяхното преизчисляване и актуализация, правата на наследниците и прогнозния размер на първата пенсия, съответно срока и прогнозния размер на разсроченото плащане и формулата за съответния вид плащане, определена с Наредба № 58 на КФН.

Възможностите за изплащане, които зависят от натрупаните средства по вашата осигурителна партида, са:

* Еднократно изплащане на средствата за лицата с натрупвания по партидата по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст (от 25.12.2021 г.: под 1110 лв.; от м.07.2022 г. под 1401 лв.).
* Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в универсален пенсионен фонд не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
* Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата от универсален пенсионен фонд позволят получаването на месечна пенсия в размер на 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (от 25.12.2021 г.: поне 55.5 лв., от м.07.2022 г. 70.05 лв.).
За да разберете кой от тези варианти е изпълним за вашия случай, дружеството ще ви предостави предложение с изчисления и възможни варианти на изплащане, от които да изберете подходящите за вас условия на изплащане – напр. срок и размер на разсроченото плащане, вид на получаваната пенсия и въз основа на това нейният месечен размер. На база на подаденото Заявление за изплащане и избрания от вас вариант на пожизнена пенсия, еднократно или на разсрочено изплащане, вие ще можете да сключите Договор за разсрочено изплащане на средства от фонд за разсрочени плащания или Пенсионен договор( по чл.167а, ал.1 от КСО).

Top