Какво е дял в пенсионен фонд?

Какво е дял в пенсионен фонд?

Съгласно Кодекса за социално осигуряване индивидуалната партида се води в лева и в дялове.

На всяка сума, която постъпи по партидата,съответстват определен брой дялове или части от дялове. Броят на дяловете се получава като от постъпилата сума се приспаднат направените удръжки, съгласно правилника на съответния фонд и нетната сума се раздели на валидната за деня на постъпване на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой дялове по индивидуалната партида.

Доходът от инвестиране на средствата на фонда се отразява в стойността на един дял всеки работен ден.

Размерът на средствата в лева по индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по стойноста на един дял, валидна за този ден.

Всяко пенсионноосигурително дружество задължително обявява всеки ден стойността на един дял в управляваните от него универсален, професионален и доброволен фонд в офисите си и на своята интернет страница, изпраща се за публикуване и на интернет страницата на КФН. Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец се обявява на третия работен ден на следващия месец и в един централен ежедневник, посочен на електронната страница на дружеството.

Редът и начинът за изчисляване на дяловете в пенсионните фондове се определя в Наредба N9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г.

Top