Какво е „Аналитична сметка“ във Фонда за разсрочени плащания?

Какво е „Аналитична сметка“ във Фонда за разсрочени плащания?

Във Фонда за разсрочени плащания се водят:

1. Аналитична сметка, която е отделна сметка във Фонда за разсрочени плащания на всяко лице, което получава плащания от този фонд, в която се правят записи за прехвърлените средства и изплатените суми и съдържа информация за: 1. Име, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице; 2. Номер и дата на договора за разсрочено изплащане; 3. Дата и размер на постъпилите суми; 4. Дата и размер на изплатени суми; 5. Гарантиран размер на разсроченото плащане; 6. Данни за актуализацията на разсрочените плащания; 7. Друга информация.

2. Отделна аналитични сметка на лицето за частта от дохода, с който не е извършена актуализация на разсрочените плащания. В тази сметка се отразяват: 1. Доходът, с който не е увеличен размерът на разсрочените плащания от Фонда за разсрочени плащания и на наследниците на лица с такива плащания ; 2. Периодът, за който се отнася неразпределеният доход ; 3. Сумата, използвана от аналитичната сметка; 4. Периодът, във връзка с който е използвана сумата; 5. Извършените операции за заделяне на средствата по т. 1 и използване на средствата по т. 3 и техните дати; 6. Салдото по аналитичната сметка.
Откриването и воденето на аналитичната сметка се осъществява при спазване на изискванията на Наредба №70 на КФН.

 

Top