Какви данъчни преференции може да използваш при осигуряване в доброволен пенсионен фонд с лични вноски?

Какви данъчни преференции може да използваш при осигуряване в доброволен пенсионен фонд с лични вноски?

Годишната данъчна основа се намалява с направените през календарната година лични вноски в общ размер, ненадвишаващ 10% от данъчната основа. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодателя лични вноски в общ размер до 10% от месечната данъчна основа.

За информация – Кодекса за социално осигуряване (Чл. 254 от КСО и чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).

Top