Каква информация съдържа годишното извлечение?

Каква информация съдържа годишното извлечение?

Кодексът за социално осигуряване регламентира пенсионноосигурителните дружества да изпращат всяка година извлечение от индивидуалната партида на осигурените лица, в управляваните от тях пенсионни фондове.

Извлечение се изпраща поотделно за универсален, професионален и доброволен фонд. Съдържанието и формата на извлечението се определят от Комисията за финансов надзор. Например, годишните извлечения за 2019 г. съдържат следната информация:

Средства, брой дялове и стойност на един дял към 31.12.2018 г. /края на предходния отчетен период/.
Информация за постъпилите осигурителни вноски през 2019 г.: дата на получаване, сума, за кой месец е вноската, удържана такса, нетна сума, броя дялове, съответстващи на нетната сума, стойност на един дял.
Осигурителните вноски в доброволен фонд се представят за всеки един от сключените договори поотделно.
Средства, брой дялове и стойност на един дял към 31.12.2019 г. /края на отчетния период/.
Общ размер на удръжките от осигурителни вноски през годината.
Размер на инвестиционната такса /в процент от нетните активи на фонда/.
Размер на таксата при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.

Препоръчително е годишните извлечения да се съхраняват.

 

Top