Задължително ли е да се осигуряваш в Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

Задължително ли е да се осигуряваш в Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

Ако си роден след 31.12.1959 г., ти задължително се осигуряваш освен във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб – Държавно обществено осигуряване), и в Универсален пенсионен фонд за втора пенсия (II стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване).
Родените след 31.12.1959 г. имат възможност да се осигуряват и в Професионален пенсионен фонд, ако работят при условията на I или II категория труд.

Лицата, родени преди 01.01.1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб – Държавно обществено осигуряване) и имат възможност да се осигуряват и в Професионален пенсионен фонд (II стълб – ППФ), ако работят при условията на I или II категория труд.

Всички дейности от I и II категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.). За повече информация, виж Кодекса за социално осигуряване.

 

Top