Годишни извлечения

Годишни извлечения

През месец май всички осигурени в пенсионните фондове лица получават годишните си извлечения за предходната година.
В извлечението е посочен фондът, в който сте осигурен – Универсален пенсионен фонд /УПФ/, Професионален пенсионен фонд /ППФ/, Доброволен пенсионен фонд /ДПФ/ или Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми /ДПФПС/.
Годишното извлечение съдържа информация за състоянието на индивидуалната ви партида в началото и в края на отчетния период (пр.31.12.2020 г. – 31.12.2021 г.), в т.ч. стойността на натрупаните средства в левове, броя притежавани дялове и стойността на един дял. Отразени са датата на постъпване и размерът на осигурителните вноски, както и месецът, за който се отнася всяка вноска. Представена е информация за размера на удържаната такса.
В извлеченията за УПФ и ППФ сумите в лева и броя дялове, които са с отрицателен знак, са резултат от извършени корекции от Националната агенция за приходите (най-често по повод корекция на вноската, направена от самия осигурител). При забава в превода на вноската от страна на НАП, дължимата лихва за срока на забава се посочва на отделен ред.

Top