Актуализирана е методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите

Актуализирана е методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите

На интернет страницата на Националния осигурителен институт е актуализирана методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите. Тя е приведена в съответствие с възприетия с промените на Кодекса за социално осигуряване нов начин за изчисляване на индивидуалния коефициент на лицата, които са родени след 31.12.1959 г. и са осигурени в универсален пенсионен фонд.
При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе в сила от началото на септември 2021 г., се вземат предвид:
– трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.;
– броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в Държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и в Държавното обществено осигуряване са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.
Практическото значение на тази промяна означава по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент на държавната пенсия за родените след 31.12.1959 г. и съответно – по-висок размер на пенсията. Така нараства броят на лицата, при които размерът на двете пенсии (тази от НОИ и от УПФ) ще надвишава този на пенсията само от НОИ (при избор за пенсионно осигуряване само в НОИ).

 

Top