ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ ОТ УПФ И ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ ВЪВ ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ

1. Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ позволяват отпускането на такава пенсия с месечен размер от поне 15% от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.*
Допълнителната пожизнена пенсия има три разновидности:

Пожизнена пенсия без допълнителни условия – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и не подлежи на наследяване (месечният размер на всички пожизнени пенсии и на разсроченото изплащане подлежи на актуализация и преизчисляване в предвидените от закона случаи). […]