Често задавани въпроси

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е добра възможност да осигурите финансово своите близки и да се погрижите за тяхното бъдеще. Вие може да правите вноски в ДПФ за своите родители или деца, навършили 16-годишна възраст, както и за други хора, с които не е задължително да имате родствена връзка. При сключването на договор с друг осигурител в полза на трети лица единствено се изисква тяхното предварително писмено съгласие. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване може да е ценен подарък за тях, защото:
Предоставя още един източник на доходи след пенсиониране.
Осигурява възможност вложените средства да нарастват дългосрочно във времето. Те се инвестират, а реализираната доходност се разпределя по личната партида на осигуреното лице.
При необходимост средствата могат да бъдат частично или изцяло изтеглени, като по желание може да бъде изтеглена само доходността по партидата.
Има възможност за ранно пенсиониране до 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране за трета категория труд от Държавното обществено осигуряване, като няма изискване за осигурителен стаж.
Доходността не се облага с данък, нито при разпределянето ѝ по индивидуалната партида, нито при получаването ѝ от лицето. Пенсионните плащания са необлагаеми.
Има възможност за избор на вида на пенсионното плащане: пожизнена или срочна пенсия, разсрочено или еднократно плащане.
Средствата изцяло се наследяват.

Пожизнената пенсия за старост от универсален пенсионен фонд се актуализира всяка година.
Тази актуализация се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност над техническия лихвен процент. При доходност по-висока от техническия лихвен процент, пенсията ще се увеличи, а при по-ниска, пенсията може да се намали при определени условия, но не по-малко от гарантирания размер на пенсията.

 

На интернет страницата на Националния осигурителен институт е актуализирана методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите. Тя е приведена в съответствие с възприетия с промените на Кодекса за социално осигуряване нов начин за изчисляване на индивидуалния коефициент на лицата, които са родени след 31.12.1959 г. и са осигурени в универсален пенсионен фонд.
При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе в сила от началото на септември 2021 г., се вземат предвид:
– трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.;
– броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в Държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и в Държавното обществено осигуряване са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.
Практическото значение на тази промяна означава по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент на държавната пенсия за родените след 31.12.1959 г. и съответно – по-висок размер на пенсията. Така нараства броят на лицата, при които размерът на двете пенсии (тази от НОИ и от УПФ) ще надвишава този на пенсията само от НОИ (при избор за пенсионно осигуряване само в НОИ).

 

Размерът на пенсията се актуализира веднъж годишно;
* Процентът на актуализация на допълнителната пенсия зависи от реализираната доходност от инвестиране на средствата на пенсионния фонд, на годишна база.
Веднъж след като ви е отпусната допълнителна пенсия за старост от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии, вие можете да се информирате за актуализирания ѝ размер всяка година към последния работен ден на месец ноември.

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), само при условие, че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускането на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Бъдещите пенсионери в универсален пенсионен фонд имат възможност да избират между следните видове пожизнени пенсии:
* пожизнена пенсия без допълнителни условия;
* пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
* пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.
Пожизнените пенсии (независимо от това какъв вид пенсия ще изберете) имат гарантиран размер, който се изчислява въз основа на брутните вноски, преведени за вас от НАП и НОИ.

 

През месец май всички осигурени в пенсионните фондове лица получават годишните си извлечения за предходната година.
В извлечението е посочен фондът, в който сте осигурен – Универсален пенсионен фонд /УПФ/, Професионален пенсионен фонд /ППФ/, Доброволен пенсионен фонд /ДПФ/ или Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми /ДПФПС/.
Годишното извлечение съдържа информация за състоянието на индивидуалната ви партида в началото и в края на отчетния период (пр.31.12.2020 г. – 31.12.2021 г.), в т.ч. стойността на натрупаните средства в левове, броя притежавани дялове и стойността на един дял. Отразени са датата на постъпване и размерът на осигурителните вноски, както и месецът, за който се отнася всяка вноска. Представена е информация за размера на удържаната такса.
В извлеченията за УПФ и ППФ сумите в лева и броя дялове, които са с отрицателен знак, са резултат от извършени корекции от Националната агенция за приходите (най-често по повод корекция на вноската, направена от самия осигурител). При забава в превода на вноската от страна на НАП, дължимата лихва за срока на забава се посочва на отделен ред.

Някои от осигурените в универсален пенсионен фонд, придобили право на пенсионни плащания, имат много малки натрупвания в своята осигурителна партида. Едни от тях не са се осигурявали в България, тъй като са работили дългосрочно в чужбина, други не са осигурявани редовно за пенсия в Държавното обществено осигуряване. В този случай, ако размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (до 900 лв. за 2021 г. и 1100 лв. за 2022 г., 1401 лв. след 01.07.2022 г.и след 01.07.2023 г. 1569.12 лв. ) лицата имат право да изтеглят еднократно натрупаните средства. Това може да стане както при придобиване на право на пенсия от фонда, така и във всеки последващ момент, когато са им необходими. Средствата в партидата се наследяват.

 

Ако си роден след 31.12.1959 г., ти задължително се осигуряваш освен във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб – Държавно обществено осигуряване), и в Универсален пенсионен фонд за втора пенсия (II стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване).
Родените след 31.12.1959 г. имат възможност да се осигуряват и в Професионален пенсионен фонд, ако работят при условията на I или II категория труд.

Лицата, родени преди 01.01.1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб – Държавно обществено осигуряване) и имат възможност да се осигуряват и в Професионален пенсионен фонд (II стълб – ППФ), ако работят при условията на I или II категория труд.

Всички дейности от I и II категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.). За повече информация, виж Кодекса за социално осигуряване.

 

Можете да предоставите актуалния си адрес, като посетите удобен за Вас офис на пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате.

Хубаво е, ако своевременно уведомявате  ПОД -вото при всяка промяна на Вашия постоянен или настоящ адрес. Наличието на актуален адрес в дружеството ще позволи да получавате редовно годишното извлечение, както и друга важна и полезна информация.

 

Това е възможно, в случай че продължаваме да работим на трудов договор, като 5% от осигурителния ни доход всеки месец постъпват в универсалния ни пенсионен фонд.
Така нашите спестявания продължават да растат, като веднъж годишно имаме право на преизчисляване на получаваната втора пенсия от фонда за пожизнени пенсии, за което ще се погрижи пенсионноосигурителното дружество. Освен да послужат за преизчисление на пенсията, тези средства могат да бъдат получени еднократно или разсрочено.

 

През 2021 продължи поетапното нарастване на изискванията за пенсиониране от Държавното обществено осигуряване (ДОО) за лица, работили при тежки и вредни условия на труд . За да могат да се пенсионират хората, работили при първа или втора категории труд, трябва да са изпълнени следните условия.
За I категория труд:
* За жените – да са навършили 49 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 10 г.
* За мъжете – да са навършили 53 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 10 г.
За I I категория труд:
* За жените – да са навършили 54 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 15 г.
* За мъжете – да са навършили 58 г. и 8 м. и да имат осигурителен стаж 15 г.

Първите пенсионери от Универсален пенсионен фонд с договори за разсрочено плащане и допълнителна пожизнена пенсия за старост получиха своите първи плащания.
Пенсионерите ще могат да разчитат на своите месечни суми всеки месец до 15-то число на текущия месец, изплатени от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии и Фонда за разсрочени плащания . Право на пенсионера е да определи и удобния за него начин на получаване на пенсията – по банков път или с пощенски запис.
Към момента броят на разсрочените плащания е с най-голям дял за сметка на допълнителните пожизнени пенсии за старост, които ще се увеличават дългосрочно, тъй като броят на осигурени лица с натрупвания по партидата, достатъчни за отпускането на пожизнени пенсии, ще продължава да расте.

Да, има такава гаранция. Гарантираният размер на допълнителните пенсии е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от НАП в полза на осигуреното лице осигурителни вноски. В определени случаи гарантираният размер може да се изчисли върху средствата по индивидуалната партида, като при изчисленията се прилага и рисков коефициент.

 

Минималната сума на пожизнената пенсия е 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. За 2023 г. тя е 78.46 лв. на месец. Максимален размер на пожизнената пенсия няма.
При разсроченото плащане има минимален и максимален размер. Минималната сума на месечното разсрочено плащане е 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – за 2023 г. 78.46 лв. на месец. Максималният размер на месечното разсрочено плащане за 2023 г. е равно на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 523.04 лв.

 

Според Кодекса за социално осигуряване /КСО/, всяко лице родено след 31.12.1959г. задължително се осигурява във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Разпределението на лицата в съответните фондове става въз основа на личен избор, а при липса на такъв на база на служебно разпределение.

Ако сте служебно разпределен или се осигурявате във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване на базата на личен избор, но сте забравили в кой точно, можете да направите справка в Национална агенция за приходите /НАП/.

От началото на 2012г. всички офиси на НАП издават персонални идентификационни кодове /ПИК/ за достъп до лична данъчноосигурителна информация. Чрез този код гражданите могат да проверят:

  • какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски;
  • данни по ДЗПО – в кой допълнителен задължителен пенсионен фонд е осигурено лицето;
  • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговият работодател;

Персоналния идентификационен код /ПИК/ се издава от офисите на НАП по постоянен адрес на местоживеене. Получаването на ПИК става в момента, след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице.

Повече информация за Персоналния идентификационен код /ПИК/ (.PDF)

Осигуряващите се лица в ПОД могат да установят в кой пенсионен фонд се осигуряват по следните три начина:

  • Чрез сайта на НАП за ел. услуги и идентификация с КЕП;
  • Чрез сайта за ел. услуги на НАП и идентификация с личен ПИК, който се издава от офисте на НАП;
  • Чрез ЛИЧНО обаждане на националния телефон 0700 18700 на НАП, където на база на контролни въпроси от служителя на НАП ще получат информация за своето членство (не се предоставя за починали лица);

Пенсионноосигурителните дружества дават възможност на осигурените лица във фондовете, управлявани от тях, да получават годишното извлечение от индивидуалната си партида по електронен път, на посочен от тях е-mail адрес.

Ако искате да получавате своето извлечение по електронен път, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на дружеството да подадете съответно заявление.

 

За да получите своята парола, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на пенсионно дружество или да подадете заявление за достъп до лични данни.

Паролата, заедно с осигурителния номер, служи за достъп до индивидуалната Ви партида  и дава възможност за получаване на допълнителна информация от партидата Ви и за извършване на други персонални справки.

Можете да сменяте своята парола неограничено, като Ви съветваме да не я предоставяте на трети лица.

 

Проверка за Вашето участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване можете да направите в Националната агенция за приходите /НАП/ – на телефона за информация на НАП 0700 18 700 или на интернет страницата на агенцията http://www.nap.bg/, ако разполагате с персонален идентификационен код /ПИК/.

Източник: сайта на НОИ: http://www.nap.bg/

Всеки клиент може да проследи направените вноски във фонд, управляван от избрано пенсионноосигурително дружество, като влезе в личния си профил в съoтветното онлайн приложение.

Същата информация може да бъде получена и безплатно в офис на дружеството или компанията, където се осигурява.

Промяната в стойността на един дял в пенсионен фонд е показател за постигнатия доход.

Средствата в универсален, професионален и доброволен фонд се управляват поотделно и доходността е различна.

Пенсионноосигурителните дружества обявяват постигнатата доходност по ред, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Ако желаете да проверите размера на доходността за избран от Вас период, влезте в интернет страницата на съответното пенсионноосигурително дружество, в което се осигурявате.

 

Всяко осигурено лице има право да промени своя универсален и/или професионален пенсионен фонд, ако е изминала една година от влизане в сила на осигурителния договор с дружеството, което го управлява или от датата на служебното разпределение. Необходимо е да подаде заявление, по образец, до избрания пенсионен фонд и сключи осигурителен договор.

Вие можете да промените своето участие и прeхвърлите средствата по индивидуалната си партида в Универсален, Професионален или Доброволен пенсионен фонд , като:

  • подадете онлайн заявка през интернет страницата на съответното дружество;
  • посетите някой от офисите на дружеството

 

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основа на:
1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, вкл. след допълването й при необходимост когато тези средства са били в размер по-малък от брутните осигурителни вноски, получени за клиента от НОИ/НАП;

2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;

3. технически лихвен процент, определен от всяко дружество и одобрен от Комисията за финансов надзор.
Комисията за финансов надзор е дефинирала конкретните формули за изчисляване на всеки от трите вида пенсии в Наредба № 69 от от 15.06.2021 г..

 

Възрастта за пенсиониране на всяко осигурено лице, което е навършило възрастта по чл. 68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и което ще има право на допълнителна пенсия при пенсиониране от УПФ  за 2022 г. ще бъде 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете. В зависимост от натрупаните средства по осигурителната партида за целия период на осигуряване, бъдещите пенсионери имат право на няколко вида на изплащане на средствата при пенсиониране от УПФ – допълнителна пожизнена пенсия за старост, разсрочено изплащане и еднократно изплащане.

Ако ви предстои да навършите възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд и искате да се информирате за вида на пенсионното плащане и прогнозния размер на вашата допълнителна пожизнена пенсия или разсрочено изплащане за повече информация свързана с пенсионирането от УПФ се обърнете към пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате.

 

Всеки осигурен в УПФ има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО за пенсиониране от НОИ, която за 2022 г. е 61 г. и 10 месеца за жените, съответно 64 г. и 5 месеца за мъжете.
Възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО плавно нараства ежегодно, докато достигне 65 г. и за двата пола.
Ето как се увеличава възрастта при пенсиониране през следващите години:
Година на Възраст пенсиониране
жени        мъже
2021 61 г. 8 мес. 64 г. 4 мес.
2022 61 г.10 мес. 64 г. 5 мес.
2023 62 г. 64 г. 6 мес.
2024 62 г. 2 мес. 64 г. 7 мес.
2025 62 г. 4 мес. 64 г. 8 мес.
2026 62 г. 6 мес. 64 г. 9 мес.
2027 62 г. 8 мес. 64 г. 10 мес.
2028 62 г. 10 мес. 64 г. 11 мес.
2029 63 г.              65 г.
2033 64 г.              65 г.
2037 65 г.              65 г.

 

 

Всяко едно пенсионноосигурително дружество е длъжно да запознава лицата, които възнамеряват да сключат договор за разсрочено изплащане с Правилата на Фонда за разсрочени плащания, както и да им предоставя при поискване заверено копие от тях.
*При поискване лицето с плащане от Фонда за разсрочени плащания може да получи уникален идентификатор за достъп до данните в неговата аналитичната сметка, по която се водят неговите прехвърлени средства и му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история.
*При поискване лицето, получаващо плащане от ФРП (съответно на неговите наследници), може да получи в 7-дневен срок копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител.
*При поискване лицето (съответно неговите Наследници) в 7-дневен срок може да получи заверено копие от договора си за разсрочено изплащане.
*При поискване лицето, получаващо плащане от ФРП, може да получи информация относно постигнатата реална доходност по неговата аналитична сметка.
*До 31 май всяка година лицето с плащане от ФРП има право да получава безплатно извлечение от аналитичната сметка, по която се водят неговите прехвърлени средства, за предходната календарна година, както и да получава информация за своята аналитична сметка при поискване.

Кодексът за социално осигуряване регламентира пенсионноосигурителните дружества да изпращат всяка година извлечение от индивидуалната партида на осигурените лица, в управляваните от тях пенсионни фондове.

Извлечение се изпраща поотделно за универсален, професионален и доброволен фонд. Съдържанието и формата на извлечението се определят от Комисията за финансов надзор. Например, годишните извлечения за 2019 г. съдържат следната информация:

Средства, брой дялове и стойност на един дял към 31.12.2018 г. /края на предходния отчетен период/.
Информация за постъпилите осигурителни вноски през 2019 г.: дата на получаване, сума, за кой месец е вноската, удържана такса, нетна сума, броя дялове, съответстващи на нетната сума, стойност на един дял.
Осигурителните вноски в доброволен фонд се представят за всеки един от сключените договори поотделно.
Средства, брой дялове и стойност на един дял към 31.12.2019 г. /края на отчетния период/.
Общ размер на удръжките от осигурителни вноски през годината.
Размер на инвестиционната такса /в процент от нетните активи на фонда/.
Размер на таксата при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.

Препоръчително е годишните извлечения да се съхраняват.

 

Годишната данъчна основа се намалява с направените през календарната година лични вноски в общ размер, ненадвишаващ 10% от данъчната основа. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодателя лични вноски в общ размер до 10% от месечната данъчна основа.

За информация – Кодекса за социално осигуряване (Чл. 254 от КСО и чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).

Необходимите за това документи са:
* Документ за самоличност – лична карта;
* Удостоверение за банкова сметка, издадено от обслужващата банка на лицето с печат и подпис от банката;
* Изрично нотариално заверено пълномощно с данни за компанията и с посочено конкретно действие, което може да се извършва от упълномощено лице, в случай че договорът се подписва чрез пълномощник.

 

1. пожизнена пенсия без допълнителни условия;
2. пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.
3. пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.
Минималният размер на допълнителната пожизнената пенсия за старост във всеки един от трите вида не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му. (т.е. до 24.12.2021г.: минимален размер 45 лв., от 25.12.2021 г.: минимален размер 55.50 лв. а от м. 07.2022 г: 70.05 лв.).

Максимален размер на пожизнената пенсия няма.

 

Съществуват няколко възможни начина за изплащане на средствата при пенсиониране от универсален пенсионен фонд при достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Към 2022 г. тя е: – за мъжете – навършена възраст от 64 г. и 5 м.; за жените – навършена възраст от 61 г. 10 м., от 2023 г.- за мъжете навършена възраст от 64 и 6 м., за жените – навършена възраст от 62 г.). В зависимост от натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице начините на изплащане са:

– Еднократно изплащане на средствата за лицата с натрупвания по партидата по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. до 24.12.2021 г.: под 900 лв., а от 25.12.2021 г.: под 1110 лв.; от 07.2022 г.: под 1401 лв.; от 07.2023г. под 1569.12 лв. ).

– Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в универсален пенсионен фонд не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

– Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата от универсален пенсионен фонд позволяват получаването на месечна пенсия в размер поне на 15 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. до 24.12.2021 г.: поне 45 лв., от 25.12.2021 г.: поне 55.50 лв., от 01.07.2022 г. -70.05 лв., а от 01.07.2023 г.-78.46 лв.). Има няколко вида допълнителна пожизнена пенсия, от които осигуреното лице може да се възползва.

Тристълбовата пенсионна система дава възможност да получаваш допълнителна пенсия от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (II стълб – Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд), както и пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (III стълб – Доброволен пенсионен фонд).
Ако използваш всички форми на осигуряване, ти можеш да си осигуриш едно добро ниво на доходи в годините след пенсиониране.

Подобно решение има смисъл ако е взето на база на информиран избор – при сравнение на алтернативите. Това единствено е възможно за клиентите, които са близо до пенсионна възраст и могат да получат с висока степен на приближение калкулациите както от НОИ, така и от своя пенсионен фонд.

Във Фонда за разсрочени плащания се водят:

1. Аналитична сметка, която е отделна сметка във Фонда за разсрочени плащания на всяко лице, което получава плащания от този фонд, в която се правят записи за прехвърлените средства и изплатените суми и съдържа информация за: 1. Име, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице; 2. Номер и дата на договора за разсрочено изплащане; 3. Дата и размер на постъпилите суми; 4. Дата и размер на изплатени суми; 5. Гарантиран размер на разсроченото плащане; 6. Данни за актуализацията на разсрочените плащания; 7. Друга информация.

2. Отделна аналитични сметка на лицето за частта от дохода, с който не е извършена актуализация на разсрочените плащания. В тази сметка се отразяват: 1. Доходът, с който не е увеличен размерът на разсрочените плащания от Фонда за разсрочени плащания и на наследниците на лица с такива плащания ; 2. Периодът, за който се отнася неразпределеният доход ; 3. Сумата, използвана от аналитичната сметка; 4. Периодът, във връзка с който е използвана сумата; 5. Извършените операции за заделяне на средствата по т. 1 и използване на средствата по т. 3 и техните дати; 6. Салдото по аналитичната сметка.
Откриването и воденето на аналитичната сметка се осъществява при спазване на изискванията на Наредба №70 на КФН.

 

Съгласно Кодекса за социално осигуряване индивидуалната партида се води в лева и в дялове.

На всяка сума, която постъпи по партидата,съответстват определен брой дялове или части от дялове. Броят на дяловете се получава като от постъпилата сума се приспаднат направените удръжки, съгласно правилника на съответния фонд и нетната сума се раздели на валидната за деня на постъпване на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой дялове по индивидуалната партида.

Доходът от инвестиране на средствата на фонда се отразява в стойността на един дял всеки работен ден.

Размерът на средствата в лева по индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по стойноста на един дял, валидна за този ден.

Всяко пенсионноосигурително дружество задължително обявява всеки ден стойността на един дял в управляваните от него универсален, професионален и доброволен фонд в офисите си и на своята интернет страница, изпраща се за публикуване и на интернет страницата на КФН. Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец се обявява на третия работен ден на следващия месец и в един централен ежедневник, посочен на електронната страница на дружеството.

Редът и начинът за изчисляване на дяловете в пенсионните фондове се определя в Наредба N9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г.

В случай, че сте навършили възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд (Към 2022 г. тя е 64 г. и 5 м. за мъжете и 61 г. 10 м. за жените, съгласно Кодекса за социално осигуряване), вие първоначално трябва да посетите офис на пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате, където можете да получите информация за:

*размера на натрупаните средства по индивидуалната ви партида и размера на сумата на брутния размер на постъпилите вноски от НАП/НОИ;

*видовете пенсионни плащания, които компанията предлага, начините за тяхното преизчисляване и актуализация, правата на наследниците и прогнозния размер на първата пенсия, съответно срока и прогнозния размер на разсроченото плащане и формулата за съответния вид плащане, определена с Наредба № 58 на КФН.

Възможностите за изплащане, които зависят от натрупаните средства по вашата осигурителна партида, са:

* Еднократно изплащане на средствата за лицата с натрупвания по партидата по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст (от 25.12.2021 г.: под 1110 лв.; от м.07.2022 г. под 1401 лв.).
* Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в универсален пенсионен фонд не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
* Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата от универсален пенсионен фонд позволят получаването на месечна пенсия в размер на 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (от 25.12.2021 г.: поне 55.5 лв., от м.07.2022 г. 70.05 лв.).
За да разберете кой от тези варианти е изпълним за вашия случай, дружеството ще ви предостави предложение с изчисления и възможни варианти на изплащане, от които да изберете подходящите за вас условия на изплащане – напр. срок и размер на разсроченото плащане, вид на получаваната пенсия и въз основа на това нейният месечен размер. На база на подаденото Заявление за изплащане и избрания от вас вариант на пожизнена пенсия, еднократно или на разсрочено изплащане, вие ще можете да сключите Договор за разсрочено изплащане на средства от фонд за разсрочени плащания или Пенсионен договор( по чл.167а, ал.1 от КСО).

Всеки клиент на пенсионен фонд, управляван от определена пенсионноосигурителна компания или дружетво, има само един осигурителен номер, независимо в колко фонда и по колко договора се осигурява.

Осигурителният номер се се съдържа във всяко годишно извлечение от индивидуалната партида.

В случай, че не сте запазили някое от годишните извлечения, можете да получите информация за осигурителния си номер при достъп до партидата си с ЕГН и парола или като посетите удобен за Вас офис на дружеството./за онлайн достъп/.

 

От Фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и Фонда за разсрочени плащания (ФРП) се изплащат всички допълнителни пожизнени пенсии за старост и разсрочени плащания при пенсиониране от универсален пенсионен фонд. Новосъздадените фондове за извършване на плащания във връзка с фазата на изплащане, са отделни от УПФ. Създаден е специален режим за инвестиране на активите на ФИПП и ФРП, който е по-консервативен от този, приложим към УПФ.
Всяко осигурено лице може да се запознае с Правилата на новите фондове, които са публични на интернет страниците на на пенсионноосигурителните дружества.

Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. Този процент се определя от управителния съвет на компанията и се одобрява от Комисията за финансов надзор.
Техническият лихвен процент участва в изчисляването на гарантирания размер на допълнителната пенсия за старост от универсален пенсионен фонд. Освен това допълнителната пенсия се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.

 

Действащият модел на пенсионната система в България е тристълбов. Tой комбинира осигуряване на разходопокривен (солидарен) принцип и на капиталов принцип. Трите стълба на пенсионно-осигурителната система се допълват взаимно.
I-ви стълб – Държавно обществено осигуряване – управлява се от Националния осигурителен институт;
II-ри стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване – осъществява се чрез частни пенсионноосигурителни дружества чрез управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове.
III-ти стълб – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Този тип осигуряване се извършва чрез частни доброволни пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителни дружества.
Съвременната пенсионна система ни дава възможност да запазим стандарта си на живот след пенсиониране, в случай че дългосрочно и едновременно се осигуряваме и в трите стълба.

Професионалните пенсионни схеми са широко разпространени в повечето страни-членки на Европейския съюз. В различните държави те се създават по различен начин, например с договори, споразумения или различни актове и правила, които установяват какви пенсионни обезщетения се предоставят на участниците в схемата и при какви условия те могат да получават тези обезщетения.

Повече информация в Брошура от КФН (.PDF)

При всяка промяна на името, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на ПОД- во, където  да представите актуален документ за самоличност пред служителите на това дружество.

 

Можете да ни предоставите актуалния си адрес, като посетите удобен за Вас офис на пенсионноосигурително дружество и своевременно уведомите за това.

Наличието на актуален адрес в ПОД ще позволи да получавате редовно годишното извлечение, както и друга важна и полезна информация.

 

Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер. Към м. октомври 2021 г., минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лв. / В периода от 1 януари до 24.12.2021 г. вкл. – 300 лв.; от 25.12.2021 до 31.12.2021 г. – 370 лв.; от 01.07.2022 г. – 467 лв.;от 01.07.2023 г. – 523.04 лв./

Размерът на вноската за Универсален пенсионен фонд (УПФ) и Професионален пенсионен фонд (ППФ) се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Ако си на трудов договор, размерът на месечната вноска за Универсален пенсионен фонд, определен за 2019 г., е 5% от осигурителния ти доход, от които 2,8% са за сметка на работодателя, а останалите 2,2% – за твоя сметка.

Ако си самоосигуряващо се лице, вноските за Универсален пенсионен фонд са изцяло за твоя сметка.
За държавните служители осигурителните вноски се покриват изцяло от работодателя (държавата).
Ако работиш при I и II категория труд, вноската в Професионален пенсионен фонд е изцяло за сметка на работодателя. Размерът й за 2019 г. за първа категория труд е 12% върху осигурителния доход, а за втора категория труд – 7% върху осигурителния доход.

Това е възможно, в случай че вие започнете или продължите да упражнявате трудова дейност, за която подлежите на осигуряване в универсален пенсионен фонд, дори и след навършване на възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд, съгласно КСО. Компанията повторно ще ви разкрие нова индивидуална партида в универсалния пенсионен фонд с постъпването на първата осигурителна вноска след сключване на съответния договор. Така 5% от осигурителния ви доход всеки месец продължават да се натрупват в универсалния пенсионен фонд. Въз основа на натрупаните суми от осигурителните вноски или с част от тях, постъпили след сключването на пенсионния договор, вие имате право да поискате не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на получаваната допълнителна пожизнена пенсия за старост. Освен да послужат за преизчисление на пенсията, тези средства могат да бъдат получени и еднократно или разсрочено по ваш избор.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост се актуализира веднъж годишно към последния работен ден на месец ноември, като гарантираният й размер не се променя.
Тя се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) за дадено дружество през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.

Актуализацията се извършва по решение на изпълнителните директори на компанията, с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФИПП през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер.

При започване на работа участието в универсален пенсионен фонд (УПФ) е задължително, но изборът на пенсионен фонд е личен!
* В срок от три месеца след започване на първа работа на трудов или граждански договор, е необходимо да бъде направен изборът на пенсионен фонд. В случай че бъде пропуснат този срок, вие ще бъдете разпределени служебно на случаен принцип от НАП в един от съществуващите пенсионни фондове в България.
* След като вече е избран пенсионен фонд или при служебно разпределение, натрупаните средства е възможно да бъдат прехвърлени в друг фонд след 12 месеца. При избор на нов пенсионен фонд, сумата по осигурителната партида (брой дялове по текуща стойност) от стария фонд се прехвърля, без да се удържа такса. Технически, действителното прехвърляне на средствата се случва на тримесечие.
* В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват всички лица, родени след 31.12.1959 г., които започват работа и за които постъпват вноски във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Знаете ли, че осигуряването в доброволен пенсионен фонд Ви дава право на данъчни облекчения?
Този инструмент Ви дава възможност, каквато малко спестовни инструменти предоставят – спестявате и едновременно с това получавате данъчни облекчения, чрез които остават допълнителни средства за Вашия бюджет.
Важно е да знаем:
Вноски в размер до 10% от облагаемия доход не се облагат с данък.
Доходността не се облага с данък, нито при разпределянето ѝ по индивидуалната партида, нито при получаването ѝ от лицето.
Пенсионните плащания са необлагаеми.

Средствата, които се натрупват във фондовете за допълнително задължително и/или доброволно пенсионно осигуряване са предназначени за осигуряване на допълнителна пенсия /освен пенсията от държавното обществено осигуряване/ и увеличаване на пенсионния доход.

Възможностите да бъдат изтегляни средства от индивидуалната партида след придобиване право на допълнителна пенсия са различни за всеки от фондовете, като за универсален и професионален те са определени от закона, а за доброволния фонд е въпрос на избор на осигуреното лице.

Средствата от универсален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, само в случай, че изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.
Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, ако лицето не се е възползвало от възможността за ранно пенсиониране от ДОО или от професионален пенсионен фонд и се е пенсионирало при условията на чл.68, ал.1 от КСО.
Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, и когато осигуреното лице е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, но изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.
Средствата от доброволен фонд могат да бъдат да бъдат изтеглени без ограничения, в зависимост от избора на осигуреното лице.

 

Това е възможно, само ако размерът на натрупаните средствата по осигурителната партида в УПФ е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (т.е. до 24.12.2021 г. под 900 лв., от 25.12.2021 г. под 1110 лв., от м.07.2022 г. под 1401 лв.; от м. 07.2023 г. под 1569.12 лв.).

 

Веднъж подписан пенсионен договор за изплащане на средства от универсален пенсионен фонд в една компания не може да бъде прехвърлен в друга компания.

Вече подписан пенсионен договор не може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие на страните. Страните не могат да правят изменения в пенсионния договор, касаещи вида на пенсията, начина на изчисляването й, покритите рискове, гарантирания размер и срока на получаването й.

Първоначално определеният размер на допълнителната пожизнена пенсия не може да се променя освен при извършване на актуализация и преизчисляване.

 

Възможността за наследяване зависи от вида на пенсионното плащане – разсрочено плащане или допълнителна пожизнена пенсия:
* разсроченото изплащане – при смърт на лице, получаващо разсрочено плащане (по чл. 167а, ал. 1 от КСО) на наследниците му се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия.
* пожизнена пенсия без допълнителни условия – остатъчните дължими средствата не подлежат на наследяване;
* пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – при смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, преди изтичане на периода на гарантирано изплащане на наследниците му се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантираното изплащане.
* пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата – при смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, по време на разсроченото изплащане на наследниците се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в пенсионния договор.

 

Основен принцип при допълнителното пенсионно осигуряване е, че натрупаните средства по партидите на осигурените лица се наследяват. С последните изменения в Кодекса за социално осигуряване се разшири кръгът на наследниците в задължителните пенсионни фондове – универсален и професионален, като съгласно новите текстове средствата се изплащат при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Така на практика средства на починали осигурени лица вече могат да се изплащат и на роднини по съребрена линия – братя, сестри, лели, чичовци, племенници и т.н.
Наследниците по закон на средствата в задължителните фондове получават средствата и в случаите, когато има отказ от наследството на починалия.

 

В този случай трудовият стаж на осигуреното лице няма значение. Достигането на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (или до 1 г. преди това при определени условия по чл.167, ал. 2 от КСО) е единственото условие, което трябва да бъде изпълнено за изплащане на средствата от универсален пенсионен фонд.

Ако решите да се осигурявате в Доброволен пенсионен фонд с лични вноски, то вноската може да бъде месечна, за друг период или еднократна. Вашият работодател е длъжен, при изразено от вас желание, да удържа от възнаграждението ви за съответния месец осигурителната вноска и да я превежда в доброволния пенсионен фонд.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд се осъществява изцяло на доброволна основна. Имате право едновременно да се осигурявате в повече от един доброволен фонд, управляван от различна пенсионна компания.

 

Всеки, който започва първа работа и подлежи на допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ), може да се осигурява само в един универсален фонд. Изборът може да бъде личен. Но ако подаде повече от едно заявление за участие в два или повече универсални фонда, управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества, се счита че избор не е направен и следва служебно разпределение.
Прехвърляне в УПФ, управляван от друго пенсионносигурително дружество, е възможно ако е изтекла една година от датата на сключване на първия осигурителен договор. Този срок не е валиден, когато в правилника или в инвестиционната политика на фонда бъдат извършени промени, които не произтичат от изменения в нормативната уредба и не са свързани с промяна в седалището или адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество. В този случай можете да се прехвърлите в друг фонд, дори да не е изтекъл едногодишния срок.

 

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд дава възможност физическо или юридическо лице да прави вноски в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения.
Например, вноски за допълнителна пенсия може да прави съпруг за своята съпруга, родители за своите деца, както и обратното. Това е подходяща форма за осигуряване на средства за пенсия за близки, които не работят и не се осигуряват в България.
В случаите когато вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се правят в полза на друго лице, не се ползва данъчна преференция по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Получаването на пожизнена инвалидна пенсия е обвързано с наличието на: решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за пожизнена инвалидност (лице, което е загубило 50 и над 50 на сто от работоспособността си пожизнено) и на средства по партидата, достатъчни за изплащане на пожизнена пенсия в размер на поне 10% от минималната работна заплата към момента на отпускане на първата пенсия.
· Срочна инвалидна пенсия – получаването ѝ е обвързано със срока на инвалидността, определен в решението на ТЕЛК, както и с изискването за минимален размер, посочено по-горе.

Размерът на разсроченото плащане се определя на базата на:
* натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида след допълването ѝ при необходимост до размера на преведените брутни осигурителни вноски от НАП/НОИ;
* срокът на получаване, съответно размерът на отделното разсрочено плащане;
* периодичността на получаване.
Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер. Към ноември 2021 г., минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лв. (В периода от 1.01 до 24.12.2021 г. вкл. – 300 лв.; от 25.12.2021 до 31.12.2021 г. – 370 лв.от 07.2022 г.: 467 лв.).

 

Единственото условие, което трябва да бъде изпълнено за получаване на пенсия при пенсиониране от УПФ, е осигуреното лице да е достигнало възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Към 2022 г. тя е: за мъжете – навършена възраст от 64 г. и 5 м.; за жените – навършена възраст от 61 г. 10 м.).
Осигурените лица имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта им за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускането на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Част от осигурените в този вид фонд жени, които през 2022 г. ще придобият право на пенсионни плащания, ще имат натрупана в партидата си сума, надвишаваща 1401 лв. (трикратният размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2022 г. е 467 лв.), но недостатъчна за да бъде изплащана пожизнена пенсия в размер от поне 70.05 лева. На тези жени може да се предложи да се възползват от опцията разсрочено изплащане, чийто размер и срок ще се определя за всяка от тях индивидуално, в зависимост от желанието й. Месечният размер на разсроченото плащане се определя в диапазона 70.05 – 467 лв. (от 15% до 100% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст).

 

Изплащането, както на допълнителната пожизнена пенсия, така и на разсрочените плащания, се извършва по избран от Вас като пенсионер начин:
* по Ваша лична банкова сметка;
* с пощенски запис на посочения от Вас адрес (постоянен или настоящ).
Както допълнителната пожизнена пенсия, така и разсрочените плащания, се изплащат до 15 число на месеца за текущия месец.

Пенсионният договор може да бъде подписан само от упълномощено лице в офис на пенсионноосигурително дружество. Осигурителните посредници не са оторизирани да подписват тези договори.
Освен това в офисите на ПОД- ва осигурените лица ще получат съдействие и ще бъдат консултирани най-изчерпателно относно подходящия за тях пенсионен продукт на база на натрупаните средства по осигурителната им партида в универсален пенсионен фонд.

Размерът на пожизнената пенсия от универсален пенсионен фонд се изчислява въз основа на следните основни фактори:
* Натрупаните средства в индивидуалната партида;
* Очакваната средна продължителност на живота (по данни на Националния статистически институт), като за първите жени пенсионерки през 2021 и 2022 г., тази продължителност е 18 г.
* Техническия лихвен процент, определен от Комисията за финансов надзор.
При първоначалното отпускане на пожизнена пенсия от универсален пенсионен през 2023 г. нейният минимален размер следва да бъде поне 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, тоест 15% от 523.04 лв., което е равно на 78.46 лв.

 

Разсрочено изплащане при пенсиониране от универсален пенсионен фонд означава, че пенсионноосигурителното дружество ще има ангажимент да Ви изплати натрупаната сума по  Вашата партида във вид на месечни плащания за определен от Вас срок.

Изборът да разсрочите по-дълго във времето това плащане Ви дава възможност по-продължително да се възползвате и да разчитате на средства, с които да подкрепите личния си бюджет. Доходите след пенсиониране обикновено са ограничени в сравнение с годините, в които сте се трудили активно, като пенсията от ДОО в повечето случаи е недостатъчна да покрие ежедневните нужди. Затова е добре да планирате получаването на натрупаната сума по Вашата партида от УПФ за продължителен срок от време и така да си осигурите финансово спокойствие в годините след пенсиониране.

Друг важен аргумент за по-дълъг срок на получаване е фактът, че Вашите средства ще продължат да „работят” за Вас. В рамките на разсроченото изплащане средствата по Вашата партида се инвестират от компанията, а тяхната стойност се актуализира в зависимост от реализираната доходност на годишна база. През целия период на разсрочено изплащане компанията има за цел да запази стойността и да увеличи размера на Вашите средства. Пенсионноосигурителните дружества управляват средствата на клиентите си в съответствие с техните дългосрочни интереси и при спазване на принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.

Всички годишни извлечения от вашите осигурителни партиди в пенсионните фондове, управлявани от съответното пенсионно дружество се изпращат на посочения от вас адрес в отделен плик за всеки фонд, в който сте осигурени. Ако не получите извлечението, възможно е да не сте актуализирали адреса, на който живеете, или да няма осигурен достъп до пощенската ви кутия.
За да сте сигурни, че вашето годишно извлечение ще бъде получено и то точно от вас, ви насърчаваме да изберете опцията да го получите като електронен документ на вашата електронна поща. Свържете се с пенсионното дружество, за да се информирате как да заявите желанието си за получаване на годишно извлечение на електронен адрес.

 

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд, за разлика от осигуряването в универсален пенсионен фонд, позволява не само да спестявате дългосрочно за пенсия, но и да се разпореждате със средствата в личната си осигурителна партида във всеки един момент.
За разлика от вноската в универсален пенсионен фонд, чийто размер е ограничен до максимум 5% от брутната ви заплата, размерът и периодичността на лична вноска в доброволен пенсионен фонд зависи изцяло от вашето желание и финансови възможности.
Осигуряването в доброволен пенсионен фонд, за разлика от осигуряването в универсален пенсионен фонд, позволява сами да определите конкретните лица, които да наследят натрупаните средства, като вие определяте процентното им разпределение. Тези лица могат да бъдат различни от определените по закон наследници.

 

През периода на натрупване на средства в индивидуалната партида осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) лица имат право на предварително изплащане при:

• трайно намалена работоспособност над 89,99% еднократно или разсрочено на до 50% от средствата по партидата;
• смърт на осигуреното лице средствата от партидата се наследяват от наследниците по закон.

Ако вноските Ви за допълнително задължително пенсионно осигуряване се събират във фонд „Пенсии“ на НОИ, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, Вие можете да прехвърлите осигуряването си към универсален пенсионен фонд, ако нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, изтекла е една година или повече от прехвърлянето на средствата Ви към фонд „Пенсии“ и навършвате изискуемата възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст (съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО) както следва:
* от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.

През септември 2021 г. започна изплащането на първите пенсии от Универсалния пенсионен фонд (УПФ) за тези от вас, които са родени след 31.12.1959 г. и през тази година са навършили възрастта за пенсиониране от Държавното обществено осигуряване (ДОО) 61 г. 8 м. Тези от вас, които вече са се поинтересували какви пенсии биха получили от Националния осигурителен институт (НОИ), могат да получат правилните изчисления за размера на държавната пенсията, ако изберат да получават две пенсии – държавна и от УПФ.
При изчислението на прогнозния размер на пенсията от НОИ преди се използваше коефициент на редукция около 20%, а в съответствие с последните промени в КСО, неговата стойност се очаква да бъде около 9,9%. Това съществено променя размера на пенсията от ДОО и силно ограничава случаите, в които две пенсии са по–малко от една.

 

Средствата на Фонда за разсрочени плащания и средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии се инвестират в съответствие с дългосрочните интереси на лицата, получаващи плащане и с тези на пенсионерите, и при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.
Основната цел при управлението на активите на двата фонда е компанията да поддържа достатъчно по размер средства във фонда, отговарящи на цялостната му дейност, с които да гарантира покритие на поетите осигурителни рискове.
За управлението на Фонда за разсрочени плащания и на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии компанията удържа такса, която се изчислява върху стойността на нетните активи на фонда, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от компанията, в размер на 0,5 на сто годишно.

 

От 12.2021 г. минималният размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст стана 370 лв. и с това се промениха условията, при които се отпускат видовете пенсионни плащания при пенсиониране от УПФ, обвързани по закон с минималния размер на пенсията от ДОО.(от 01.07.2022 г. минималиният размер на пенсията е 467 лв.; а от 01.07.2023 г. мин.размер на пенсията вече е 523.04 лева.)
При пенсиониране от УПФ, клиентите вече ще имат право на:
* Еднократно изплащане на средствата, ако по осигурителната им партида има натрупвания в размер до 1 401 лв. По закон този вид плащане е за хора с натрупвания по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. При нов минимален размер на пенсията от ДОО – 370 лв., това означава натрупвания в УПФ до 1 110 лв., 467 лв. до 1401 лв., а от 2023 г. до 1569.12 лв. ).
*  Този вид плащане се отпуска, в случай че средствата в УПФ не са достатъчни за отпускане на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Променят се още минималният и максималният размер на разсроченото плащане: минималното месечно плащане – 78,46 лв., а максималното – на 523.04 лв.
* Допълнителна пожизнена пенсия за старост, ако разполагат с натрупани средства в партидата над 11 000 лв. В този случай клиентите получават месечен размер на пенсията поне 78,46 лв., което е 15 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осигурените лица в  с натрупвания по осигурителната партида над 11 000 лв. могат да се възползват от този вид пенсионно плащане (78,46 лв. е и сумата на минималното месечно плащане при допълнителната пожизнена пенсия за старост.)
Ако Ви предстои да се пенсионирате от УПФ, можете да се свържете с конкретното пенсионно дружество, за да се изчисли прогнозния размер на разсроченото плащане или на допълнителната пожизнена пенсия за старост, която ще получи осигуреното лице.

 

Всяка година до края на м.май всяко пенсионноосигурително дружество е длъжно да изпраща безплатно на осигурените лица извлечения от техните индивидуални партиди за предходната календарна година (чл. 123з от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Ето какви са видовете плащания, на които имат право осигурените в УПФ лица, съгласно КСО:
• Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, която за 2022 г. е 61 г. и 10 месеца за жените и 64 г. и 5 месеца за мъжете. Важно е да отбележим, че размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост, съгласно определеното в КСО, не може да бъде по-малък от 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му, или по-малък от 55.50 лева.
• Еднократно или разсрочено изплащане на средствата от индивидуалната партида – при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размер не по-малък от 70.05 лева.
• Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата от индивидуалната партида – при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.
• Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и пенсионер.

 

* ФИПП и ФРП не отговарят с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на компанията, както и за загуби от дейността й.
* Активите на ФИПП и ФРП не могат да се придобиват по давност.
* С активите на ФИПП и ФРП не могат да се изпълняват задълженията на компанията и на управляваните от нея фондове, освен по сключените договори за изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост и договори за разсрочени плащания, и други предвидени в Кодекса за социално осигуряване и действащата нормативна уредба плащания.
* Задълженията към пенсионерите и към лицата, получаващи плащания, съответно техните наследници, не може да се изпълняват със средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

 

Top