Структура на инвестиционния портфейл и балансови активи на ППФ към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г.

 

 

По данни на КФН

 

 

Top