Структура на инвестиционния портфейл и балансови активи на ДПФ към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г.

Chart by Visualizer

 

Chart by Visualizer

 

 

По данни на КФН

Top