Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второ тримесечие на 2022 г.

https://www.fsc.bg/?page_id=41340

1. Второ тримесечие на 2022 г.
През второто тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 112 654 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 91 949 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 83 113 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 6 622 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 2 214 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,13 на сто, в професионалните – 2,08 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,34 на сто.
Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 387 101 979 лв., в т. ч. 346 443 039 лв. в универсалните фондове, 31 640 127 лв. в професионалните и 9 018 812 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,14 на сто, на професионалните – 2,33 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,68 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2022 г., е 4 209,96 лв.
2. Първо полугодие на 2022 г.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през полугодието на 2022 г. са общо 187 870. Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 4,38 на сто, в професионалните – 4,08 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,67 на сто.
Общият размер на прехвърлените средства през първите шест месеца на годината от един в друг съответен фонд е 775 638 424 лв., в т. ч. 698 487 096 лв. в универсалните фондове, 59 080 215 лв. в професионалните и 18 071 114 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 4,29 на сто, на професионалните – 4,30 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 1,36 на сто.

По данни на КФН.

Top