Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2022 г.

https://www.fsc.bg/?page_id=41340

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2022 г.
Публикувано на 17.08.2022
Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2022 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 30.06.2022 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2022 г. е 4 887 661 души, като нараства спрямо 30.06.2021 г. с 1,23 на сто.
Към 30.06.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 18 477 927 хил. лв. В сравнение с 30.06.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 0,05 на сто.
Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 30.06.2022 г. са общо 6 659, от които 723 пенсионери и 5 936 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 513 хил. лв. за пенсии, 5 956 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 39 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първите шест месеца на годината възлизат на 143 355 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 37 461 хил. лв.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2022 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 30.06.2022 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.

По данни на КФН

Top