Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020г.

20.11.2020 г.

На 19.11.2020 г. Комисията за финансов надзор /КФН/ публикува резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020 г.
Съглсано информацията, публикувана от КФН, общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2020 г. е 4 809 530 души, като нараства спрямо 30.09.2019 г. с 1,62 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 16 460 959 хил. лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват със 8,33 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието на 2020 г. възлизат на 156 444 хил. лв. и се увеличават с 6,04 на сто в сравнение с отчетените приходи за деветмесечието на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.09.2020 г. е в размер на 45 593 хил. лв.
Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2020 г.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на КФН.

Top