Броят на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване достигна 4.849 млн. към 31.12.2021г., Нетните активи 19,557 млрд. лв.

Управление „Осигурителен надзор“ на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване към 31.12. 2021 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2021 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2021 г. е 4 849 754 души, като нараства спрямо 30.09.2020 г. с 0,64 на сто.
Към 31.12.2021 г. във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са акумулирани нетни активи на стойност 19 557 121 хил. лв. В сравнение с края на  2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 13,08 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 311 101 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за 2021 г. е в размер на 75 219 хил. лв.
Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии ( ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода 01.09.2021 г.- 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1863 договора за разсрочено плащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г.- 31.12.2021 г.от индивидуалните им партиди са прехвърлени  4 491 хил. лв. във ФИПП и 8 625 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 52 хил. лв., а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.

Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.

Информация за предварителните резултати от дейността на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания за 2021 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.12.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи

Статистика и анализи

Top