Резултати на частните пенсионни фондове за 2021 г. – основни показатели

На база на предварителните данни от статистиката на КФН, БАДДПО отчита, че нетните активи на българските частни пенсионни фондове се увеличават с 3,8% на три месечна база (+724 млн. лв.) и с 13,1% на годишна база (+2,3 млрд. лв.) до 19,6 млрд. лв. към края на 2021 г. Вноските през тримесечието достигнаха рекордно високо ниво от 536 млн. лв., докато общият брой на осигурените лица във всичките 4 вида пенсионни фондове вече е 4,8 млн. в края на 2021 г., което показва нарастване с +0,5% спрямо м.септември 2021 г. и +0,6% на годишна база.

Размерът на инвестициите във фондовете по ДЗПО и ДПО нарастват с 935 млн. лв. до 17,7 млрд. лв. за тримесечието, докато неинвестираните парични средства намаляват с 339 млн. лв. до 1,7 млрд. лв. или 8,8% от нетните активи.

Инвестициите в държавни облигации нараснаха с 637 млн. лв. след две поредни тримесечия на спад и достигнаха рекордно ниво от 9,2 млрд. лв. или 47,2% от нетните активи, докато корпоративните облигации намаляха със 114 млн. лв. до 7,9% от нетните активи. Ръстът на инвестициите в акции и дялове нарасна с 417 млн. лв., достигайки 6,6 млрд. лв., представляващи 34% от нетните активи.

Нетният приход на пенсионните дружества се увеличи с 30,2% на годишна база до 75,2 млн. лв.

Годишната среднопретеглена номинална възвръщаемост за последните 24 месеца към края на 2021 г. беше под значително влияние на високата динамика на капиталовите пазари, отрицателни лихвени проценти в Европа и КОВИД – 19 пандемията, но успешно достигна добри нива в трудна пазарна среда. УПФ реализираха двугодишна доходност от +2,94% към м.декември (+2,39% в края на м.септември), ППФ +3,29% към м.декември (+2,64% в края на м. септември). ДПФ отчетоха в края на декември двугодишна доходност +4,34% (+3,46% в края на м. септември).

 

Top