Промяна на бранда на NN Пенсионно осигуряване

Промяна на бранда на NN Пенсионно осигуряване
Уважаема госпожо Милтенова,
Бихме желали да Ви информираме, че на 30 юли 2021 г., след като бяха получени всички
необходими регулаторни одобрения, приключи трансакцията по придобиването на бизнеса на
NN в България от страна на „ДЗИ – Животозастраховане“. На 09.08.2021 г. в Търговския
регистър по партидата на NN Пенсионно осигуряване бяха вписани промените, произтичащи от
сделката.
В резултат на промените „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД променя
наименованието си на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, като управляваните от
компанията фондове, променят наименованията си, както следва:
• Универсален пенсионен фонд ОББ
• Професионален пенсионен фонд ОББ
• Доброволен пенсионен фонд ОББ
Предвид горното, в отношенията си с всички наши партньори, в това число и другите
пенсионноосигурителни дружества, ще бъдат използвани посочените по-горе наименования.
Прилагаме удостоверение за променените обстоятелства, свързани с промените по партидата
на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
Ще бъдем благодарни горната информация да бъде изпратена и до всички
пенсионноосигурителни дружества – членове на БАДДПО.
С уважение,
Анастас Петров
Изпълнителен директор

Top