Проведена среща на УС на БАДДПО с представители на медиите относно финансовите резултати от дейността по ДЗПО за първото полугодие на 2020 г.

Днес се проведе среща с журналисти в сградата на ПОК „Доверие“ АД на тема „Представяне на обобщени резултати от дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2020 г.”, организирана от Българска асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
Събитието бе открито от г-жа Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на БАДДПО, а участие в последвалата дискусия, в отговор на повдигнатите въпроси от присъстващите журналисти, взеха:

Даниела Петкова – председател на УС на ПОК „Доверие“ АД;

Милен Марков – председател на СД на ПОК „Съгласие“ АД;

Николай Марев – ГИД на ПОК „ДСК – Родина“ АД;

Владислав Русев – ГИД на ПОД „Алианц България“ АД;

Анастас Петров – ИД на „Ен Ен ПОД“ ЕАД;

Георги Тодоров – член на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“;

Андрей Шотов – член на СД на ПОД „Бъдеще“ АД;

Георги Личев – председател на УС на ПОД „Топлина“ АД;

Славейко Гергинов – член на СД на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

По време на срещата беше обсъдена и необходимостта от придвижване и одобряване на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с цел навременно приемане на законови текстове, регулиращи изплащането на първите пенсии от втория стълб през есента на 2021 г.
Повече информация може да намерите в прессъобщението по-долу.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нетните активи на частните пенсионни фондове нарастват с 854 млн. лв. за второто тримесечие на 2020 г., като се отчита ръст от 228 млн. лв. във фондовете за ДЗПО от началото на годината.

Пенсионните дружества наваксват и компенсират временните спадове на натрупана доходност, отчетени през първото тримесечие на 2020 г.

Обща информация за ДЗПО по трите основни пенсионни продукта за периода 01.04.-30.06.2020 г. по предварителни данни, подадени от деветте пенсионни компании е следната:

Общ брой осигурени лица*: 4 786 235 души.
УПФ: 3 825 047 души
ППФ: 309 999 души
ДПФ: 642 379 души

Нетни активи общо**: 15,839 млн. лв.
УПФ: 13,483 млн. лв.
ППФ: 1,204 млн. лв.
ДПФ: 1,152 млн. лв.

Нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 01.04.-30.06.2020 г. нарастват с 854 млн. лв., или с 5.7 на сто и достигат 15,839 млн. лв. в края на периода. По трите вида фондове нетните активи през второто тримесечие на 2020 г. се изменят както следва:

при универсалните пенсионни фондове (УПФ) нарастват със 753 млн. лв. (5,92 на сто);

при професионалните пенсионни фондове (ППФ) нарастват с 51 млн. лв. (4,41 на сто);

при доброволните пенсионни фондове (ДПФ) нарастват с 50 млн. лв. (4,53 на сто).

Доходността за второто тримесечие на 2020 г. за всички видове фондове е положителна.

Нивата на среднопретеглена доходност за изминалите три месеца (01.04.-30.06.2020 г.) са положителни вследствие на нарастващите оценки на финансови инструменти на международните капиталови пазари. След резките спадове през месец март, в резултат на пандемичната криза и ефектите върху световната икономика и пазарите, показателите и цените на капиталовите инструменти и борсовите индекси се възстановиха съществено, което подобри представянето на фондовете за този период и средната доходност на годишна база е:

УПФ: + 3.09%;

ППФ: + 2.50%;

ДПФ: + 3.44%.

Положителното развитие се дължи както на по-спокойната пазарна среда и възстановяване на световните финансови пазари, така и на активните действия, предприети от пенсионно-осигурителните дружества чрез прилагане на подходящи инвестиционни подходи, стратегии и методи. За същия тримесечен период на предходната година постигнатата доходност от управление на активите на УПФ е 1,63%, на ППФ е 1,3%, на ДПФ е 1,33%. За първото тримесечие при всички инвеститори по целия свят имаше отрицателна доходност, докато българските пенсионни фондове успяха да минимизират щетата от сривовете на фондовите пазари до около 5%. За този кратък период от време размерът на временно снижените доходности обаче е значително по-малък от натрупаната положителна доходност в предходни години. Фондовете работят с натрупване и въпреки временните спадове и за първото тримесечие беше отчетено само намаляване на натрупаната положителна доходност, докато акумулираните вноски и пенсионните спестявания на осигурените лица са съхранени и умножени.

През 2019 г. ФДПО реализираха още по-високи стойности на доходността, като средно претеглената доходност, постигната от УПФ е в размер 6.49%, а за ППФ е 5.81% и за ДПФ е 6.48% (по данни на Комисията за финансов надзор).

В резултат на активното управление и предприети защитни мерки за преструктуриране на портфейлите, пенсионни компании ограничиха въздействието от спадовете на международните финансови пазари до средно 2.9% за полугодието. Абсолютната стойност на инвестираните средства на ФДПО от началото на пандемичната криза намаляват с около 2%, за сметка на увеличените експозиции по разплащателни сметки с нулев риск в банките-попечители, които бележат ръст и делът им в общите активи на ФДПО достига до приблизително 10%. Стойността на инвестициите в дългови финансови инструменти намалява с около четири процентни пункта, докато дела на дяловите финансови инструменти намалява с около два процентни пункта и достига до средно 22%.
Наясно сме, че тримесечното отчитане на финансовите резултати в пенсионната индустрия е кратък срок, и с оглед дългосрочния характер на капиталовото пенсионно осигуряване, искаме да подчертаем, че за период от петнадесет години фондовете постигат следните нива на нетна доходност, както следва:

УПФ: +54.50%;

ППФ: +52.57%;

ДПФ: +53.39%.

За петнадесетгодишен период, средно годишната доходност на фондовете в ДЗПО варира между 3.50% и 4.00%.

Управителен съвет на БАДДПО

_______________________________________________________________________________________
* Показателят общ брой осигурени лица е по данни на КФН към 30.03.2020 г.
** Показателите нетни активи и доходност е съгласно данни, предоставени от членовете на БАДДПО към 30.06.2020 г. Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете на пенсионните фондове в бъдеще може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди. средства.

Top