Проведена среща на УС на БАДДПО с представители на медиите относно финансовите резултати от дейността по ДЗПО за третото тримесечие на 2020 г.

09.10.2020 г.

Днес се проведе среща с журналисти в сградата на ПОК „Доверие“ АД на тема „Представяне на обобщени резултати от дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване за третото тримесечие на 2020 г.”, организирана от Българска асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
Събитието бе открито от г-жа Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на БАДДПО, а участие в последвалата дискусия, в отговор на повдигнатите въпроси от присъстващите журналисти, взеха:

Даниела Петкова – председател на УС на ПОК „Доверие“ АД;
Милен Марков – председател на СД на ПОК „Съгласие“ АД;
Николай Марев – ГИД на ПОК „ДСК – Родина“ АД;
Владислав Русев – ГИД на ПОД „Алианц България“ АД;
Анастас Петров – ИД на „Ен Ен ПОД“ ЕАД;
Георги Тодоров – член на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“;
Андрей Шотов – член на СД на ПОД „Бъдеще“ АД;
Алексей Георгиев – ПОД „Топлина“ АД;
Дойчо Дойчев – председател на СД на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

Повече информация може да намерите в прессъобщението по-долу.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Фактите:
• 16,444 млн. лв. са нетните активи на фондовете за ДЗПО към 30 септември 2020 г.
• 803 млн. лв. е ръстът на нетните активи, във фондовете за ДЗПО, от началото на годината;
• 605 млн. лв. е ръстът на нетните активи, във фондовете за ДЗПО, само за третото тримесечие на 2020 г.;
• Доходността на пенсионните фондове е положителна и това се отнася за целия период от старта на ДЗПО в страната;

Изводите:
• До края на третото тримесечие пенсионните дружества почти напълно компенсират временните спадове в доходността през първото тримесечие на 2020 г, в резултат на кризата с КОВИД-19;
• В резултат на професионалното управление, въпреки законовите ограничения и световните кризи, пенсионно осигурителните дружества успешно са съхранили и умножили пенсионните спестявания на гражданите;

Обща информация за ФДПО за деветмесечието на 2020 г., по данни от деветте пенсионно осигурителни дружества в България:

Общ брой осигурени лица*: 4 799 159 души.
УПФ: 3 835 778 души
ППФ: 311 266 души
ДПФ: 642 286 души

Нетни активи общо**: 16,444 млн. лв.
УПФ: 14,023 млн. лв.
ППФ: 1,238 млн. лв.
ДПФ: 1,182 млн. лв.

Нарастване на нетните активи за третото тримесечие на 2020 г.

Нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 01.07.-30.09.2020 г. нарастват с 605 млн. лв., или с 3.68 на сто и в края на периода достигат 16,444 млн. лв., както следва:
• при универсалните пенсионни фондове (УПФ) нарастват с 540 млн. лв. (4,00 на сто);
• при професионалните пенсионни фондове (ППФ) нарастват с 34.1 млн. лв. (2,83 на сто);
• при доброволните пенсионни фондове (ДПФ) нарастват с 30.5 млн. лв. (2,65 на сто).

Среднопретеглена доходност за трето тримесечие на 2020 г.

Нивата на среднопретеглена доходност за изминалите три месеца (01.07.-30.09.2020 г.) са положителни, вследствие на подобряване на пазарната среда и нарастването на цените на финансови инструменти на международните капиталови пазари.
На база на доброто управление на портфейлите и вземането на своевременни решения за инвестиции, представянето на фондовете за третото тримесечие, достигна нива на средна доходност на годишна база, както следва: УПФ + 1.52%; ППФ: + 1,83 %; ДПФ: + 2.29%.
За същия тримесечен период на предходната година постигнатата доходност от управление на активите на УПФ е 1,27%, на ППФ е 1,41%, на ДПФ е 1,16%.
Тримесечното отчитане на финансовите резултати в пенсионната индустрия е кратък срок и прибягваме към него, само с оглед на спецификите на настоящата година и предизвиканата от КОВИД-19 криза. При запазване на настоящята пазарна ситуация и възходящ тренд на пазарите, дружествата очакват да навксат напълно спадовете от месец март, до края на настоящата година.

С оглед дългосрочния характер на капиталовото пенсионно осигуряване, посочваме, че за период от десет години средно годишната доходност на фондовете в ДЗПО е: УПФ: + 3.16%; ППФ: + 3.21% и ДПФ: +3.79%

Капиталовото осигуряване в България и дейността на пенсионно осигурителните дружества е част от решението на предизвикателствата в пенсионната система в България. Чрез систематичното съхраняване и увеличение на пенсионните спестявания, ние подпомагаме държавата в решаването на проблема с пенсионните доходи, породени от демографската криза и натиска върху солидарните стълбове (НОИ) не само в България, но и в целия ЕС.

Управителен съвет на БАДДПО

_________________________________________________________________
* Показателят общ брой осигурени лица е по данни на КФН към 30.06.2020 г.
** Показателите нетни активи и доходност са съгласно данни, предоставени от членовете на БАДДПО към 30.09.2020 г. Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете на пенсионните фондове в бъдеще може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

Top