Приветствие на г-жа Евелина Милтенова на Международната Конференция, организирана от БАДДПО под надслов „Многостълбови пенсионни реформи – полза и бъдеще“, която се проведе в България

Уважаеми г-н Петков,
Уважаеми г-н Адемов,
Уважаеми г-н Иванов,
Уважаеми г-н Атанасов,
Уважаеми г-н Боума,
Уважаеми представители на пенсионната, застрахователна и банкова системи, партньорски асоциации,
Уважаеми представители на обществени и неправителствени организации,
Уважаеми представители на медиите,
Уважаеми гости, Дами и Господа,
Приветствам Ви с „Добре дошли!“ на Международната конференция, организирана от БАДДПО, под надслов „Многостълбовите пенсионни реформи – полза и бъдеще“, която се провежда за първи път в България!
БАДДПО има честта да организира настоящата Конференция, за да ознаменува провеждането на първата по рода си Годишна среща в България на Pensions Europe – европейската федерация на пенсионните асоциации на 24 европейски страни.
С голямо удоволствие споделям, че днес заедно с нас присъстват както членовете на управителните органи на PensionsEurope така и ръководители и отговорни представители на Министерството на труда, социалната политика и демографията, Финансовото Министерство, на Националния Осигурителен Институт, на Комисията за Финансов Надзор, на националните работодателски и синдикални организации, които дават своя принос в осъществяване на пенсионната реформа в страната и за усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване. Сред нас са и учредителите и настоящи членове на Българската Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и почетния председател г-на Абаджиев.
Благодаря Ви, че се отзовахте на нашата покана, защото за първи път се събираме в такъв състaв. Ще използваме възможността нашите чуждестранни лектори от първите два панела да представят актуален обзор на развитието на пенсионните политики на национално и европейско ниво, да отбележат и очертаят ползите на многостълбовата пенсионна система. Наред с това ще обсъдим в широк формат в третия панел модериран от г-жа Лидия Шулева, бивш Министър в две правителства от началото на изграждането на пенсионния модел и евродепутат, под формата на отворена дискусия постиженията наред с основните цели и предизвикателства в настоящия ключов етап пред нашата тристълбова система на пенсионно осигуряване.
В рамките на тази международна конференция се стремим да направим анализ на актуалните промени и пенсионните реформи извън България, да получим ценна информация от видни европейско специалисти в пенсионното осигуряване като г-н Йан Вилем Боума – Управляващ Директор на Шел Пенсионни фондове и Председател на Pensions Europe, г-н Мати Лепала, Генерален Секретар на Международната федерация на пенсионните фондове и Главен Изпълнителен Директор, г-н Клаус Щайферман, Главен Изпълнителен Директор на Немската асоциация за пенсионно осигуряване и г-н Михай Бобочеа – Съветник на Борда на Румънската асоциация на пенсионните фондове.
БАДДПО обединява в себе си от самото създаване всички пенсионно осигурителни дружества, в момента девет на брой, осъществяващи дейността по допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно от втория и третия стълб. Асоциацията участва активно през всичките години от създаването си през 1997 в процеса на изграждане на модела и въвеждането на реформите в пенсионното осигуряване и свързаните законодателни промени. БАДДПО се утвърди като обединител на целия бранш и професионален партньор при изковаването на законите и обсъждане на измененията в широки работни групи и Парламентарни Комисии заедно с държавните и обществени институции в духа на конструктивен диалог. На база последните данни имаме основание със задоволство да маркираме основните жалони на постигнатото след над 20 години динамично развитие, например към 31 март 2019 г. :
– Броят на осигурените лица във всички видове фондове възлиза на 4,662,336;
– Активите под управление на фондовете достигат до почти 14 милиарда (или по-точно 13,900,000) лева, докато в самото начало активите не са надвишавали 100 млн. лева, а броят осигурените лица е бил под половин милион осигурени лица
– Независимо от високата динамика на международните капиталови пазари, които влияят най-непосредствено върху капиталово покривните пенсионни схеми, начислената средна доходност в индивидуалните партиди за целия период от 2002 до края на първо тримесечие на 2019 е положителна за трите видове фондове и достига до 3,75%-4,00% . Тази положителна доходност надвишава с комфортна разлика от около 1 процент натрупаната инфлация за този период, защитавайки средствата на осигурените лица в среда на ултра ниски лихвени проценти в Европа. Ниските лихви ще останат и за напред сериозно препятствие за генериране на значителен реален доход по пенсионните партиди.
В международен план БАДДПО е авторитетна организация, която е редовен член на Pensions Europe от пет години, а самото организиране на Годишната среща и Асамблея в София е признание за утвърдения престиж и позицията на БАДДПО сред сродни организации и нейният значителен принос за развитието на европейските пенсионни модели. Pensions Europe e пряко анагжирана с представянето на интересите на европейските пенсионни асоциации, участва в законотворческия процес и обсъждания с Европейските Институции като ЕИОПА, Европейския Парламент и Европейската Комисия за постигане и подобряване на пропорционална и адекватна европейска регулация. Активната дейност на Пеншън Юъръп и БАДДПО доказаха през годините, че са важен фактор при търсенето и намирането на добри решения за пенсионните модели в Европа и усъвършенстване на осигурителните системи, които срещат сериозни предизвикателства по линия на влошаващата се демография.
Бих желала да отбележа, че настоящият пенсионен модел в България е резултат на една от най-значимите, може би и една от най-успешните и добре признати реформи, провеждани в България в периода на прехода към демокрация и пазарна икономика. А именно това е реформата в областта на допълнителното пенсионното осигуряване, и ние се радваме, че членовете на БАДДПО са тези, които на практика осъществиха и осъществяват заедно със законодателя, синдикати и работодатели най-важната и най-мащабната част от пенсионната реформа – изграждането и функционирането на втория и третия стълб на пенсионната система.
Темата за доверието и успехът е пряко свързана с темата за Многостълбовите пенсионни реформи, в чиято полза и успешно бъдеще сме напълно убедени с оглед влошаващата се демография и задължителната необходимост от стабилното развитие на допълващи стълбове към основната разходопокривна държавна пенсионна схема, управлявана в България от НОИ! За нас трите пенсионни стълба са естествени съюзници, хармонично се допълват и трябва да се разглеждат като части на един организъм. Убедени сме, че само задължителното събиране на пари в капиталовите схеми и тяхното съчетаване с първия стълб, а не противопоставянето на трите стълба, имат заряд да осигурят достойни пенсионни доходи!
Нещо повече, в потвържение на стабилността на допълнителното осигуряване припомням особено важните положителни доказателства за стабилността на пенсионно осигурителните компании, които управляват пенсионни фондове и изводите от не толкова отдавна проведения преглед на активите на пенсионните фондове с участие на независими външни одитори и институции. Те доказаха, че пенсионните средства на осигурените лица се налични и активите на ПОД се управляват по добър начин и професионално, следвайки законовите ограничения. Този процес на контрол бе продължен в рамките на активната съвместна работа, водена от регулатора в лицето на КФН, по привеждане в съответствие с европейската нормативна регулация на множество Наредби, засягащи дейността на пенсионните компании, тяхното транспониране, както и напредналите етапи по прелицензиране на членовете на управителните органи на пенсионните дружества.
Несъмнено най-важната и непосредствена задача, както и едно от предизвикателствата пред допълнителното пенсионно осигуряване през тази година е законовото регламентиране на фазата на изплащане на пенсии от универсалните пенсионни фондове. Бяха положени сериозни усилия от сформираната междуведомствена работна група от края на 2017 година до сега, като бе изготвена концепция и се заработи по подготовката на най-необходимите законодателни предложения за ЗИД на КСО, които поетапно се договарят между заинтересованите страни. Трудната част от този път е изминат в голяма степен и имаме основание да се надяваме, че полаганите усилия на експерти от две министерства, КФН, пенсионните компании, синдикати и работодатели ще се увенчаят съвсем скоро с успех. С регламентирането на фазата на изплащане ще се завърши напълно нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, за да бъдат готови УПФ да започнат изплащането на пенсии на първите пенсионери от универсалните фондове през есента на 2021. Само тогава пенсионноосигурителните дружества ще могат да осъществят своята отговорност и предложат няколко избора за изплащане на пенсиите от УПФ и демонстрират, че едно надеждното и градивно, управление, добавящо стойност на средствата на бъдещите пенсионни приходи е важно за постигането на достатъчен процент на заместване от страна на втория стълб за пенсионните доходи на възрастните хора. С оглед високите отклонения през изминалите години по ред причини спрямо заложеното в началото на 2002 г. като модел и допускания, както и ниските натрупвания, за първите пенсионери решенията ще бъдат по-сложни, но добрата новина е, че рамката е намерена, като пенсионните компании ще поемат очакваните от тях допълнителни отговорности и ангажименти.
Убедени сме в модела! Доверието в него не следва да се руши, а по-скоро да се доусъвършенства, което е наше кредо. Това трябва да стане в унисон с добрите практики и променящи се законови уредби в европейската и световната пенсионни индустрии. БАДДПО ще продължи да бъде фактор за осигуряване на устойчивото развитие на системата чрез активна роля в усъвършенстването на нормативната уредба на дейностите на двата допълнителни стълба, като след решаване на фазата за изплащане, считаме важно да се поднови и темата за разширяването на гамата предлагани пенсионни продукти с многофондови инвестиционни структури, в унисон с добрите инвестиционни практики.
Посоката на работа и развитие е ясна и без алтернативи. .Единственият продуктивен метод е насърчаване на частните пенсионни спестявания, за да се компенсира евентуалното и вече усещащо се намаляване на пенсиите от първия стълб (обществено осигурителната система)! Тези притеснителни процеси трябва да се адресират своевременно! Ето защо пенсионните системи от смесен тип, като българската, която включва разходо покривен стълб в комбинация от задължително и квази задължително допълнително.осигуряване, трябва да бъдат стратегическото решение на европейския пенсионен модел в дългосрочен план.
Убедена съм,че само с общи усилия можем да отговорим на предизвикателствата и да бъдем успешни в така отговорните ни задачи и поети ангажименти! Вярвам, че чрез съвместната ни компетентна дейност и с поставените си задачи, ще допринесем ефективно за справедливо и достойно пенсионно осигуряване в България и Европа!
И НАКРАЯ нека да си пожелаем интересни и градивни дискусии в следващите панели
С това пожелание бих желала да открия Конференцията!
Благодаря за Вниманието!

Top