Прессъобщение Неверни данни и грешни заключения: PensionsEurope коригира доклада на Better Finance за пенсионните фондове в България

05 ноември 2020

Прессъобщение

Неверни данни и грешни заключения: PensionsEurope коригира доклада на Better Finance за пенсионните фондове в България

На 24 септември 2020 г. Better Finance публикува осмото издание на своя доклад относно Реалната доходност на дългосрочните и пенсионните спестявания, чиято цел е да покаже реалната доходност от пенсионните спестявания в различните държави през последните 20 години. Съвместно с нашия член от България, БАДДПО (Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване), PensionsEurope подробно анализира профила на България и стигна до заключението, че включената информация в доклада на Better Finance e невярна/некоректна. Въз основа на неверни данни Better Finance прави грешни заключения и заявява, че българските пенсионни фондове от втория стълб на пенсионната система са се провалили. Докладът стига дотам, че препоръчва в бъдеще (започвайки например през 2022 г.) вноските да се прехвърлят в първия стълб – този на държавното обществено осигуряване, и да се апелира към прехвърляне на съществуващите пенсионни спестявания от втория стълб към държавния фонд – НОИ.

Мати Леппала, Главен изпълнителен директор/ генерален секретар на PensionsEurope, каза:
„Коефициентът на възрастова зависимост в България се очаква да бъде 55% към 2050 г., което означава, че на всеки пенсионер ще има по-малко от двама души в трудоспособна възраст, и това е една от най-тежките прогнози за всички страни, които влизат в обхвата в доклада. По този начин става ясно, че в България системата за пенсионно осигуряване в солидарния стълб – pay-as-you-go- ще бъде изправена пред множество предизвикателства и пенсиите от капиталовите фондове за ДЗПО ще са все по-необходими, за да се постигнат адекватни и устойчиви пенсии. „

„Профилът на България съдържа няколко неверни числа и изчисления – най-важното е неправилният процент на възвращаемост за българските пенсионни фондове. Докладът на Better Finance като цяло включва грешна информация за България. Например в доклада неправилно се посочва, че „в България данните за фондове на ДЗПО (стълб II и III) не са на разположение от 2018 г.“, докато българският регулатор, т.е. Комисията за финансов надзор, предоставя на тримесечна база пълно оповестяване за развитието на пенсионния пазар по видове фондове от всички пенсионноосигурителни дружества в страната, с еднакво качество и количество на информацията.“

В своя доклад по отношение на България Better Finance препоръчва да се отмени пенсионна реформа от 2000 г., а това всъщност би означавало национализиране на индивидуалните пенсионни спестявания в България. PensionsEurope предупреждава, че препоръката на Better Finance би била в ущърб на българските пенсионери. През 2021 г. в България ще стартира фазата на изплащане на втора пенсия от частните пенсинни фондове и подобни препоръки за премахване на съществуващата пенсионна система биха нанесли голяма вреда.

Г-н Мати Леппала продължава:
„Въз основа на невярна информация, препоръката на Better Finance, вноските във втория стълб да бъдат отменени и спестяванията на осигурените лица да бъдат прехвърлени в държавния стълб, е опасна. Тази препоръка също е в голямо противоречие с многобройните препоръки на Европейската политика, най-новият План за действие на Съюза на капиталовите пазари от септември 2020 г., подчертава важността от укрепването на допълнителното пенсионно осигуряване, за да могат всички европейци да имат адекватен и устойчив доход на старини.“

„Съществува също така и явна непоследователност в посланията на Better Finance. В своето прессъобщение „Демонтирането на естонската пенсионна система не е отговорът“(от 27 октомври 2020 г.) Better Finance коректно призовава да се отмени решението за премахване на втория (професионален) стълб на естонската пенсионна система. Ако Better Finance призовава да не се жертва дългосрочната и пенсионната адекватност в Естония, защо е готова да го направи в България?“

Като цяло, PensionsEurope приветства изследванията за качеството на професионалните и личните пенсии и резултатите от пенсионните спестявания, но също така силно подкрепя правата на осигурените лица. Заедно с нашите асоциации, членове на PensionsEurope, сме готови за по-нататъшно сътрудничество с Better Finance, с цел подобряване на методологията и качеството на докладите им. Осигуряването на качество е от решаващо значение и предвид факта, че близо 60% от годишния приход на Better Finance идва от Европейския съюз, т.е. от европейските данъкоплатци.

За PensionsEurope

PensionsEurope представлява националните асоциации на пенсионните фондове и други подобни институции за работодателски и капиталови пенсии. Някои от членовете управляват изцяло индивидуални пенсионни схеми. В PensionsEurope членуват 24 от 17 държави-членки на ЕС и 4 други европейски държави .

Организациите, членове на PensionsEurope, осигуряват различни видове работодателски пенсии за над 110 милиона души. Чрез своите членове PensionsEurope представлява над 4 трилиона евро активи, управлявани за бъдещи пенсионни плащания. В допълнение, много от членовете на PensionsEurope предоставят и лични пенсии, които са свързани с трудово правоотношение.

PensionsEurope също така има 26 корпоративни и подкрепящи членове, които са доставчици на различни услуги и заинтересовани страни, които работят с IORP.
PensionsEurope основа Форум на страните от Централна и Източна Европа (Форум на ЦИЕ), за да обсъжда въпроси, които са общи за пенсионните системи в този регион.
PensionsEurope основа Многонационална консултативна група (МКГ), която предоставя съвети по пенсионни въпроси на PensionsEurope. Тази група осигурява колективен глас и обмен на информация за експертиза, както и обмяна на опит от мултинационални компании.

Какво означава PensionsEurope

• регулаторна среда, насърчаваща членството в работодателски пенсионен модел;
• гарантира, че все повече европейци могат да получават адекватен доход при пенсиониране;
• политики, които ще позволят достатъчно осигурителни вноски и добра възвръщаемост.

Нашите членове предлагат

• икономии от мащаба в управлението, администрацията и управлението на активите;
• обединяване на риска и често споделяне на риска между поколенията;
• често при „организации с нестопанска цел“ някои/всички разходи се поемат от работодателя;
• членовете на работодателски пенсионни схеми често се възползват от вноски, платени от работодателя;
• широкообхватно покритие поради задължително участие, общосекторно участие базирано на колективни трудови договори и елементи на мека принуда като автоматично включване;

• добро управление и съгласуване на интересите поради участието на основните заинтересовани страни.

Контакти:
PensionsEurope
Montoyerstraat 23 rue Montoyer – 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 289 14 14
info@pensionseurope.eu

БАДДПО_PensionsEurope_Better Finance

Top