Прессъобщение на БАДДПО: Само промяна в КСО може да гарантира правата на гражданите. Пенсионните фондове готови да изплащат вторите пенсии

Становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване във връзка публична процедура за обществено обсъждане на проект за ЗИД на КСО

Само приемане и гласуване от Парламента на предложения за обществено обсъждане ЗИД на Кодекса за социално осигуряване може да гарантира правата на гражданите, които очакват справедлива пенсия спрямо внесените си осигурителни вноски. Дружествата са в пълна готовност да започнат изплащането на допълнителните пенсии от есента на 2021 г. Това се казва в официалната позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, изпратена до министъра на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева, в рамките на процедурата по съгласуване на законопроекта.

Законовата регулация е критично важна и се обсъжда в продължение на повече от три години в работна междуведомствена работна група, водена от МТСП, в която участие са взели активно представители на държавни институции, министерства, работодателски организации и синдикати. В проекта на законопроекта има много позитивни предложения като: ясно дефинирани видове плащания и условията за тях; възможност за осигурените лица да изберат подходящ за тях пенсионен продукт; отделяне на средствата за изплащане в отделни портфейли/резерви; повишени капиталови изисквания; гаранция на брутните вноски; повишени изисквания за предоставяне на информация; разширени права на наследниците и много други.

Оценяваме положително постигнатия конструктивен диалог между социалните партньори, които принципно подкрепиха законопроекта, регламентиращ фазата на изплащане, по време на извънредното он-лайн заседание на НСТС в понеделник, 07.12.2020 г., като са дискутирани и други предложения.

„Законопроектът има много позитиви, които приветстваме и за чието включване сме работили няколко години в работната група. Наред с това дружествата очертават и някои зони на подобрение в процеса на одобрение на ЗИД-а, които ще доусъвършенстват и допълнят адекватно регулацията и дейността на целия пенсионно-осигурителен сектор. За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, навременното приемане на ЗИД-а ще е определящо за плавния старт на изплащане на допълнителните пенсии от капиталовите стълбове от септември 2021 г.“, посочи Евелина Милтенова, председател на БАДДПО. „Ако законопроектът не се придвижи към Народното събрание след общественото обсъждане и няма работеща регулаторна уредба за вторите пенсии, то това би засегнало драстично интереса на осигурените лица, както и би се отразило негативно на българския капиталов пазар и Българската Фондова Борса. Опасяваме се, че забавянето на законопроекта ще се отрази на доверието в тристълбовия пенсионен модел и от там може да рефлектира върху цялата икономика на държавата.“, допълни тя.

Предложеният от МТСП законопроект защитава цялостния формат на пенсионната система в съчетанието на различните стълбове към момента, защото разходопокривния отразява солидарността между поколенията и ангажимента на държавата да осигури пенсии на всички граждани, а капиталовият – личният принос на всеки осигурен, което е своеобразна защита срещу влиянието на неблагоприятните демографски процеси.

За Евелина Милтенова:

Евелина Милтенова, CFA, eMBA, е председател на Управителния съвет на БАДДПО от декември 2018 г. Тя се е изградила професионално в сферата на финансовия сектор и инвестициите, като е натрупала задълбочени познания и дългогодишен опит в областта на банковото дело и фондовата индустрия с фокус на капиталовите пазари у управлението на активи. През професионалната си кариера от над 20 години, тя е заемала ръководни длъжности в международни банки в България, вкл. ИНГБанк и Райфаизен Банк (България), където e била 12 г. Изпълнителен директор и член на УС с ресор финансови пазари и ликвидност. Като утвърден финансов експерт и един от първите в страната сертифицирани финансови аналитици от CFA Institute (2001 г), САЩ, в своята дейност тя е тясно свързана с развитието на пенсионната индустрия в България и капиталовите стълбове.

За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е създадена през 1997 г. След 2000 г., когато дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, преминават през процедура по лицензиране, в нея членуват само такива, които имат лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. В момента, в нейния състав влизат девет лицензирани пенсионно осигурителни дружества, които към деветмесечието на 2020 г., управляват над 16 млрд. лв. нетни активи, които представляват пенсионните спестявания на над 4.8 милиона български граждани. В управителния съвет на БАДДПО влиза по един представител на всяко едно дружество член.

Top