Прессъобщение на БАДДПО: Предложенията на БСП за промени в КСО противоречат на разработения законопроект

Във връзка с внесени предложения от няколко народни представители от парламентарната група „БСП за България“, както и на отделните предложения от народния представител Александър Сиди по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), бихме искали да изкажем учудването си, че толкова драстични промени се предлагат между двете пленарни четения на проектозакона. Проектозаконът бе внимателно оформен от Работната група, която в продължение на две години разглеждаше всички варианти, осъзнавайки високата степен на важност за нормалното започване на процеса по изплащане на пенсиите на хората. За този период бяха обсъдени много предложения и отхвърлени някои, като нарушаващи правата на пенсионерите.

Предложенията на БСП категорично не съответстват на разработения законопроект. Те са в различна посока и носят огромния риск, че за да заработят, трябва да се промени съществено и останалата част от законопроекта, т.е. трябва да се пренапишат наново основни текстове в ЗИД на КСО. Това означава блокиране на целия процес, връщане с години назад на процедурата и заплаха за нормалното протичане на процеса по изплащане на пенсиите, който трябва да започне през месец септември. Така на практика се блокира цялата реформа в пенсионно осигурителната система в страната, започната през 1999 г., и провеждана с активното участие на правителства и експерти на БСП.

Само някои от аргументите по предложенията на БСП:

1. Предлаганата гаранция на дневна база е феномен и създава изцяло нов регламент за гарантиране на вноските и то във фазата на натрупване. Доколкото сме запознати и никоя друга финансова институция, включително и държавна, в България, не предлага такава гаранция.

2. Предложената промяна уж цели гарантиране на т.нар. реална доходност или минимум покритие на инфлацията. За да се реализира това предложение е необходимо да се създаде изцяло нов инвестиционен режим, който да включва инструменти, предназначени за поемането на такава гаранция, както и създаването на нов тип резерви, тъй като с предложените в законопроекта тя не би могла да бъда покрита. Инвестиционна политика, насочена към гарантиране на реална доходност, би означавало агресивна и рискова от инвестиционна стратегия, нещо което противоречи на същността на пенсионния фонд.

3. Няма никаква икономическа логика, таксата за управлението на фондовете за плащания да бъде обвързана с постигната от тях доходност, при условия, че от тях ще се извършват регулярни плащания и основната цел при тяхното инвестиране ще бъде запазването на стойността им, а не толкова увеличаването й.

Отново обръщаме внимание, че тези предложения на народните представители от ПГ „БСП за България“, не могат да бъдат приети самостоятелно, без да бъдат направени съответните принципни промени във всички останали текстове на законопроекта относно необходимите резерви, инвестиционен режим и т.н., които по естеството си биха представлявали изцяло нов законопроект. Този курс и насоченост са опасни и срещу интереса на осигурените лица.

Също така бихме искали да обърнем внимание на предложенията на народния представител Александър Сиди, които биха могли да доведат до това, че само в първите пет години след влизането в сила на тези недопустими промени в закона около 100 000 човека ще загубят правото си да си получат парите от 2-ри стълб. И всяка следваща година този брой ще се увеличава все повече, т.е. все повече осигурени лица ще остават без достъп до парите си от ДЗПО.

Надяваме се, че народните представители ще проявят мъдрост и отговорност към правата на осигурените лица и няма да гласуват промени, които ще застрашат интересите им.

ПОЗИЦИЯ
относно предложенията, направени от БСП

Във връзка с предложенията за промени, в приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, на група народни представители от ПГ „БСП за България“, имаме възможност отново да потвърдим позицията си, че на този етап е абсолютно неприемливо да се предлагат принципни и съществени промени в текстовете на законопроекта, по който е постигнат обществен консенсус. Както нееднократно сме отбелязвали, този консенсус беше постигнат след продължителни дискусии, и задълбочени финансови и актюерски разчети. Предлагането на промени в последния момент, които засягат концепцията и основните принципи на законопроекта, без необходимата финансова обосновка, оценка на въздействието и съгласуваност с останалите текстове на законопроекта, но с добре звучащото твърдение, че се създават по-големи гаранции за правата на пенсионерите, води единствено до поредната безплодна дискусия в публичното пространство и създава риска, да се поемат кухи обещания, без никой да е наясно, дали ще бъде възможно фактически да се гарантират.
С оглед гореизложеното, не приемаме част от предложенията на народните представители от ПГ „БСП за България“, а именно:

1. За създаване на § 8а, с който се изменя чл. 129, ал. 12.
Предложената промяна, създава изцяло нов регламент за гарантиране на вноските и то във фазата на натрупване. Както беше отбелязано по-горе по този въпрос е постигнато принципно съгласие при подготовката на законопроекта, да се гарантират вноските към момента, в който лицата придобиват право на пенсия. Съображенията за това са свързани с дългосрочния хоризонт на пенсионните спестявания, в рамките на който пенсионноосигурителните дружества имат възможност да ги управляват по начин, по който при пенсиониране – събитие, което по принцип би могло да се прогнозира, да изпълнят поетите гаранции. Предвид възможността на осигуреното лице да прехвърля средствата, натрупани в индивидуалната му партида от универсален пенсионен фонд в Сребърния фонд, по всяко време, направеното предложение на практика превръща гаранцията на сумата на брутните вноски, към момента на пенсиониране, в гаранция, дължима във всеки един момент от близо 40-годишния период на осигуряване. Доколкото решението на лицата, дали и кога да прехвърлят средствата си в Сребърния фонд, не би могло да се прогнозира, на практика е невъзможно да се създадат и съответни гаранционни механизми, когато лицата се прехвърлят в моменти на неблагоприятно развитие на капиталовите пазари. Това поставя няколко фундаментални проблема:
– предлаганата гаранция на дневна база е феномен. Доколкото сме запознати и никоя друга финансова институция, включително и държавна, в България, не предлага такава гаранция;
– ежедневната гаранция създава риск от злоупотреба и възползване от моментни конюнктурни промени на пазара, които дружествата не могат да контролират, нито имат право да откажат на осигурени лица, които прехвърлят средствата си, единство възползвайки се от тези конюнктурни промени;
– необходимо е създаването на съответните резерви за покриването на тази гаранция, различни от тези, които са предложени в законопроекта.

2. За промяна в § 21, т. 2
Предложената промяна по т. 1 цели гарантиране на т.н. реална доходност или минимум покритие на инфлацията. Тази хипотеза на пръв поглед привлекателна е практически неизпълнима, защото:
– в България липсват финансови инструменти, чиято доходност да е функция на инфлацията;
– доходността по ДЦК на България, дори и с 10-годишен матуритет, е едва приблизително 0,5%, при инфлация 1,5-2,5%;
– инфлацията в България е функция на множество обективни и субективни процеси и решения (курс на американския долар, цена на петрол и газ, цени на ел. енергия, вода, отопление, ръст на възнаграждения, политика на централни банки и др.);
– инвестиционна политика, насочена към гарантиране на реална доходност, би означавало агресивна и рискова от инвестиционна стратегия, нещо което противоречи на същността на пенсионния фонд;
За да се реализира това предложение е необходимо да се създаде изцяло нов инвестиционен режим, който да включва инструменти, предназначени за поемането на такава гаранция, както и създаването на нов тип резерви, тъй като с предложените в законопроекта тя не би могла да бъда покрита.
Предложената промяна по т. 2 приравнява пенсиите от универсален пенсионен фонд на т.нар. анюитети. Такива финансови решения съществуват, но изискват съответните специализирани резерви, каквито вносителите на предложенията не са предвидили. За да гарантират пожизнено плащането на определена сума, предлагащите тази услуга (предимно застрахователни компании) изискват:
– минимален размер на натрупаната сума (50-100 хиляди евро);
– прилагат такси в кумулативен размер (начални и ежегодни) около и над 20% от сумата.

3. За промяна в § 37, т. 1
Няма никаква икономическа логика, таксата за управлението на фондовете за плащания да бъде обвързана с постигната от тях доходност, при условия, че от тях ще се извършват регулярни плащания и основната цел при тяхното инвестиране ще бъде запазването на стойността им, а не толкова увеличаването й. Това предполага консервативна и краткосрочна инвестиционна стратегия, която предпоставя и сравнително ниска доходност. По предложения начин таксата се формира обичайно при дългосрочни инвеститори, които поемат и по-висок риск, с цел постигане на по-висока доходност.

Отново обръщаме внимание, че посочените по-горе предложения на народните представители от ПГ „БСП за България“, не могат да бъдат приети самостоятелно, без да бъдат направени съответните принципни промени в законопроекта относно необходимите резерви, инвестиционен режим и т.н., които по естеството си биха представлявали изцяло нов законопроект.

Управителен съвет на БАДДПО

Top