Председателят на УС на БАДДПО Евелина Милтенова даде интервю и отговори на въпроси на медията „Златна възраст“ по повод дългоочакваното стартиране на фазата на изплащане на допълнителните пенсии от пенсионните дружества от 1 септември 2021 г.

Въпроси от ,, Златна възраст“ / Отговори БАДДПО

1. Г-жо Милтенова, от началото на септември за пръв път започна изплащането на вторите пенсии на родените след 1 януари 1960 г. По колко лева средно на месец получиха тези 17 000 жени от първата кохорта?

Точно така. От началото на месеца успешно стартира дълго очакваната фаза на изплащане на допълнителните, втори пенсии след влизане в сила на промените в КСО и въвеждане на необходимите промени в действащите наредби. Въпреки, че сме в самото начало, дружествата наблюдават спокойни и доволни пенсиониращи се клиенти, които са били нетърпеливи да започнат да ползват пенсионните си спестявания. Всички пенсионни компании се постараха в максимално кратки срокове преди 01-ви септември да приведат дейността си в готовност за обслужване на бъдещите пенсионери в ДЗПО, навършили пенсионна възраст. Все още не е изминал месеца, но с дружествата вече започнаха да се свързват хора, които навършват възраст за пенсиониране и имат желание да започнат да получават пенсии от капиталовия стълб. Процесът тепърва започва и набира сила. За първите няколко седмици се наблюдава плавно повишаване на интереса, но все още бройката на сключени договори е относително ниска, избират се от няколко вида пенсионни продукта и съответно размерите на плащанията са различни.
Очакваме в края на септември пенсионните дружества да отчетат броя на подписаните договори за месеца, видовете пенсионни плащания по тях и средните размери на различните видове пенсии и тогава информацията ще бъде най-точна.
Имайте предвид, че подобно отчитане ще стане регулярна ежемесечна практика, което е в рамките на задължението на дружествата да предоставят тази информация на КФН, чрез специално подготвен документ- отчет.

2. Допълнителното пенсионно осигуряване е доброволно задължително. Ние ли избираме фонда, в който да се осигуряваме и как се случва това?

Изборът на пенсионен фонд е важен избор и всеки трябва да отдели време да се запознае със задълженията и възможностите си между деветте лицензирани универсални фондове, предлагани от пенсионните компании (за 3-та категория труд) и, респективно, между деветте професионални фондове (за 1-ва и 2-ра категория).

В 3-месечен срок от възникването на задължението за осигуряване (сключване на първи трудов договор или започване на дейност като самостоятелно заето лице) всеки работещ има право и е длъжен да избере фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който да постъпват неговите вноски. От техническа гледна точка, за да започнете да се осигурявате в избрания фонд, е необходимо да се подаде заявление за участие до пенсионноосигурителното дружество, което го управлява.

Заявлението е по образец, утвърден с наредба на Комисията за финансов надзор. Може да се подаде в офис на пенсионноосигурителното дружество, чрез мрежата на самите пенсионни компании от осигурителен посредници или като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Списък с адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество могат да се намерят на неговата интернет страница. Образец на заявление за участие може да се получи от пенсионноосигурителното дружество или от негов осигурителен посредник. След подаване на заявлението работещият сключва с пенсионноосигурителното дружество осигурителен договор, в който са описани детайлно условията, при които се осигурява.

Но, в случай, че работещото лице не избере пенсионен фонд в тримесечния срок, както и ако има подаване на няколко заявления за осигуряване в различни фондове, то самото лице ще бъде служебно разпределено в някой от регистрираните пенсионни фондове от комисия, включваща по един представител на НАП, КФН и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Служебното разпределение се извършва на случаен принцип на базата на одобрени предварително критерии като постигната от съответния пенсионен фонд доходност, събираните от пенсионноосигурителното дружество такси и брой приети заявления за предходното тримесечие.

Насърчаваме хората за взимане на предварително, информирано и лично решение при избор на пенсионен фонд и активно следене на натрупванията по пенсионната партидата през целия трудов стаж, което подсигурява и яснота за пенсионните спестявания, постигнатата доходност и евентуалния размер на втора пенсия в златните години на заслужена почивка.

3. На какво се дължи отказването на много хора от правото на втора пенсия? За 5 години (данни към април 2021 г.) 64 455 души са прехвърлили личните партиди в НОИ, за да вземат пенсия само оттам. Има ли и такива граждани, за които наистина е по-изгодно да вземат само една пенсия и кои са те?

В резултат на несправедливата практика за намаляване на пенсията от НОИ до 1-ви септември 2021 г. имаше хора, които бяха уплашени и разочаровани, че държавната пенсия ще е намалена, ако останат клиенти на универсалните фондове в пенсионните компании. До месец септември 2021 г. по действащата методика се прилагаше неправилна редукция в размер на около 25% на държавната пенсия, ако кандидат-пенсионерът притежава партида в ДЗПО. Тази редукция беше от 2015 г. неправилна и не отчиташе, че всъщност тези лица са се осигурявали само за период от двадесет години (при необходими поне 35-40 г редовни вноски във втория стълб), както и че от началото на ДЗПО има слаба динамика и нисък размер на вноската към универсалния фонд, стартирала от 2% и достигайки едва до 5% за две десетилетия.

Възможно е да имало интерес от хора с малък стаж и такива, които не са се осигурявали регулярно или са работили и получавали възнаграждения в сферата на сивата икономика.

Всъщност за почти всички осигурени с лични партиди в УПФ не е изгодно да се прехвърлят. Прехвърлянето на лични партиди в НОИ през последните пет години (около 1%) бе незначително и е логично да се анализира в сравнение с общата бройка на осигурените лица в УПФ, която към 30.06.21 г. надхвърля 3.850.000 човека.
Важно е, че хората получиха справедливост чак през месец септември тази година, когато влезе в сила по-правилен процент на намаление. Променената методика за намаляване на индивидуалния коефициент безспорно ще доведе до по-високи размери на пенсиите, отпускани от ДОО, на хората, които са осигурени и във втория стълб. Намалението на тяхната „държавна“ пенсия ще бъде приблизително два пъти по-малко, а в същото време, те са подсигурени да получат доход и от своя универсален пенсионен фонд.

4. Вярно ли е, че през следващите години процентът на намаление на пенсията от НОИ при тези, които вземат пари и по Втория стълб, ще расте и през 2037 г. например ще е 25% по-малко?

Това ще е плавен процес за следващите кандидат-пенсионери и при нарастването на процента на намаление следва да отчете факта, че заради по-дългия период на натрупване ще имат вече при пенсионирането си от ден първи пълни периоди на осигуряване, т.е. ще имат период на осигуряване от 35-40 г. във втория капиталов стълб. Партидите ще нарастват от дългогодишни регулярни вноски и натрупаната доходност следвайки принципа на сложната лихва, като ще е повече от достатъчно да се покрие предвиденото, макар отново не напълно справедливо, намаление и ще имат достатъчно натрупвания по принципа на сложната лихва.
Въпреки всичко, ако продължава, както е планирано, постепенното увеличение на редукцията на първата пенсия, несправедливостта ще продължи, като целта на този механизъм е пак да се отчете намалената вноска за тези лица във фонд Пенсии на ДОО, за сметка на вноската, която работещите и техните работодатели правят в УПФ. Обръщаме внимание не за първи път, че освен от вноските, които лицата и техните работодатели правят във фонд Пенсии на ДОО, размерът на държавните пенсии отново ще зависи до голяма степен от директни субсидии от държавния бюджет, които не се отчитат при калкулациите. Затова, вноските за фонд Пенсии на ДОО нямат такова директно отношение за размера на държавните пенсия, както това е в УПФ. Това е и причината за не докрай изчистеното и все още несправедливо изчисление на редукцията, което ще засегне размера на пенсиите от ДЗПО и в следващите години. Прилагането на този подход и сега не гарантира баланс на НОИ и държавния солидарен стълб, основан на разходно-покривна система, която е с хронично нарастващ дефицит, надхвърлящ 6 милиарда и се покрива от преки субсидии от бюджета. Но това не може и не трябва да е проблем за лицата с партиди във втория стълб.
БАДДПО и работодателските организации настояват да се направят и оставащите промени в КСО с цел елиминиране напълно на тази несправедливост, като при определяне на вноската за фонд Пенсии на ДОО се вземат под внимание всички субсидии от държавния бюджет, без оглед на това какво е тяхното формално наименование в закона.
В положителен план, считано от 1 септември 2021 г. се взе решение да бъдат преизчислени служебно всички около 172 000 вече отпуснати лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, за лица, родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, при условие че началната дата на съответната пенсия е до 31 август 2021 г. включително, и размерът ѝ е изчислен с намаление на индивидуалния коефициент, съгласно нормативните правила действали до началото на настоящия месец. Ефектът от преизчисляването на всяка пенсия е строго индивидуален и зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването му. Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване на трудовите им пенсии по посочения ред.

5. Втората пенсия се формира на база осигуровките, които работодателите са внасяли за нас през годините ни трудов стаж. Но има и некоректни работодатели, някои фалират и масово хората остават неосигурени. Как да се справим с този проблем?

По този въпрос считаме, че решението на проблема е в държавните институции. Вноските на работещия за ДЗПО се превеждат от работодателя по сметка в НАП, която ги прехвърля в съответния фонд, избран от осигурения. При неоснователно забавяне на превода на осигурителни вноски НАП дължи законна лихва, която се разпределя по индивидуалните партиди на лицата.
За този тревожен проблем през годините сме алармирали на много места основните институции. В солидарния стълб НОИ признава осигуровките и правото на лицата независимо дали те са били ефективно платени от работодателя (на принципа на начислението) и ще има дисбаланси и в бъдеще. Разбираемо е в този случай защо ако няма регулярно плащани осигуровки от работодателите в партидите на лицата в универсалните фондовете от втория стълб да има пропуски в постъпилите вноски. Според нас, на преден план излиза ролята на НАП да работи активно по събирането на тези вземания от некоректни работодатели, което ще е от голяма полза и за двата основни пенсионни стълба – държавния фонд „Пенсии“ и ДЗПО, а и за самите осигуряващи се лица. Не бива да се приема от НАП да се трупат от фирмите с години неизплатени осигуровки преди да се търси некоректният работодател или като възможен варант би бил да се допуска за предварително оповестен кратък период, за да има по-ефективен държавен контрол и дисциплиниране на работодателите плащането на осигурителните задължения.

6. По законов регламент трябва най-малко веднъж годишно да се извършва актуализация на вторите пенсии, те може да бъдат и преизчислявани, ако пенсионерът продължи да работи. За какви суми месечно горе-долу става въпрос?

Много важен и полезен въпрос поставяте, за който вашите читатели и пенсиониращите се лица във фондовете трябва да са добре информирани. Съгласно новите изменения в КСО във връзка с фазата на изплащане на вторите пенсии от частните пенсионни фондове, партидата на пенсиониращото се лице се закрива в универсалния фонд и се прехвърлят неговите натрупани средства от бруто вноски и доходност към фондовете за изплащане в същото пенсионно дружество в зависимост от избрания вариант на получаване на пенсия – или във Фонда за изплащане на пожизнени пенсии или във Фонда за изплащане на разсрочени пенсионни плащания. В тези фондове средствата продължават да се управляват следвайки значително по-консервативна инвестиционна стратегия и задължително се актуализират всяка година по предварително определен в закона механизъм. Започва да получава пенсия от две места: НОИ и от пенсионноосигурителната компания.
Ако пенсионерът продължи да работи, той/тя чрез работодателя си е задължен и ще продължи да прави осигурителни вноски и в НОИ, и в универсалния фонд, където му се открива за целта нова партида. От тази нова партида работещият пенсионер ще има право веднъж годишно да прехвърля от новата си партида в универсалния фонд към един от фондовете за изплащане на дружеството, от където получава пенсионни плащания съгласно сключения си пенсионен договор. На тази база съответно договорената пенсия може да бъде актуализирана, като конкретната сума може да варира и зависи основно от размера на осигурителния доход, на който той/тя ще продължи да се осигурява и от техническата лихва, прилагана от Фонда за изплащане. А не както при НОИ с политическо решение. За ориентир, ако той/тя продължи да се осигурява индикативно на 1000 лв, осигурителен доход, пенсионерът може да прехвърли през тази година 600 лв. (50 лв. месечна вноска *12) към Фонда за изплащане, където ще се олихви с валидния технически лихвен процент и основната му пенсия при различни допускания би могла да се актуализира с около 35-40 лв. за постоянно, като ефект на тази допълнителна година, през която пенсионерът продължава да работи.
Всяка година пенсията му ще се преизчислява от Фонда за изплащане на база на натрупаните допълнителни суми и ще получава нова, увеличена пенсия. Но, алтернативно, самият пенсионер може да реши докато работи да внася в новата си партида в универсалния фонд без да прехвърля няколко години и да се възползва от по-активното управление в този фонд. По този начин би могъл да постигне по-висока доходност и съответно увеличи средствата от вноските си преди да прехвърли към Фонда за изплащане, където ще се актуализира и основната му пенсия още повече. Със сигурност ще е въпрос на личен избор и взимане на различни решения в зависимост от конкретната ситуация на желанието на пенсионера. Пенсионните компании са гъвкави и отворени да посъветват и консултират работещия пенсионер за най-подходящия за негов вариант.

7. Какви такси удържат на клиентите си универсалните и професионални пенсионни дружества?

Размерът на таксите се публикува в сайта на КФН регулярно и е ясно за всеки период каква е цената на услугата за всяко от пенсионните дружества. Очевидно е, че таксите на всички пенсионни фондове са с допустими разлики, които отговарят на нормалната конкурентна среда на пазара на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България. Нашите изчисления в допълнение показват, че кумулативно общата сума на инвестиционните такси, отчетени от всички дружества, отнесена към общите активи в УПФ и ППФ е исторически ориентирана към 1% от управляваните активи за година (Такси/Активи). Тези инвестиционни разходи за управление са справедливи и обосновани, като цената на услугата на пенсионните фондове е напълно пазарна в областта на инвестициите в България и е съпоставима за подобни вид услуги по активно управление на пенсионни портфейли и извън страната (напр. Европа, САЩ и др.).

8. Какви са вариантите да вземаме втората пенсия пожизнено?

За пенсионните компании е важно да предоставят възможност на хората за избор на най-доброто решение за тях. В зависимост от индивидуалните потребности осигурените лица могат да избират между следните видове пожизнени пенсии:

  • Пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
  • Пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст

Към момента голяма част от клиентите на фондовете, които не отлагат пенсионирането си, подписват договори и на база на избрания продукт следящият месец ще започнат да получават средствата от партидите си. Както очаквахме те се насочват към друг продукт различен от пожизнената пенсия, а именно разсроченото изплащане. Предпочитаният месечен размер също не е изненада и е в размер на 300 лв., който е максимално разрешеният от закона и съответства на минималната пенсия. Малко са тези, които държат на по-малък размер на месечни плащания за по-дълъг период от време.
Ако имат интерес към пожизнените пенсионни продукти, те се ориентират основно към пожизнена пенсия с период на разсрочено изплащане до навършване на определена възраст. И в този случай установихме тенденцията към желан размер, който е максималният по закон за този период, а именно не по-малко от 300 лв. месечно, след което, пенсионерът ще получава от фондовете не по-малко от минималния размер на месечната пенсия от втория стълб, който по закон е 15% от минималната пенсия от НОИ – в настоящия момент 45 лв.
– Много се говори, че таксите „изяждат“ част от натрупванията по партидите?
Пенсиите от втория стълб зависят от размера на натрупаната сума в индивидуалните партиди, а този размер зависи най-вече от вноските, които за човека реално е превеждал работодателят му или тя/той лично, в годините, докато е работил. Натрупаната сума зависи и от реализирания доход от инвестиции, също и от таксите на съответното пенсионноосигурително дружество. Ориентировъчно, към настоящия момент, след 19 години осигуряване, хората, които имат партиди в УПФ, имат натрупани суми, които са в диапазона от 10-15% по-високи от сумата на преведените от тях брутни вноски и то след активно управление на портфейлите на фондовете и формирането на значителни разходи за съхранение на ценните книжа, платими към банките-попечители, както и такси за банкови преводи и др.
До навършване на пълния цикъл на осигуряване, който, в областта на пенсионната дейност, е около 40 години, тези 15% в момента се очаква да се увеличат двойно (до 30% или 40%), възможно и повече, доколкото във втората половина от 40-годишен период на осигуряване, делът на дохода от инвестиции в партидите се ускорява и поради ефекта на „лихва върху лихва“ (лихва с натрупване).
Обръщаме внимание, че тези проценти са след таксите на пенсионните дружества. Това дава основания да твърдим, че всъщност във втория стълб таксите са напълно компенсирани, защото всичко, което е удържано като такси, след това е покрито и надвишено от дохода от инвестициите. Пенсионните плащания към хората, осигурени във втория стълб, винаги ще съответстват на натрупаната сума в техните партиди, а тя прогресивно нараства през годините и то след приспадане на дължимите такси в универсалните и професионални фондове. Всички тези данни могат да се проверят и се потвърждават от официалната статистика на регулатора на пенсионноосигурителната система – Комисията по финансов надзор.

9. Как стои въпросът с правата за наследяване на средствата по партидите?

За разлика от осигуряването в държавния солидарен стълб, партидите на осигуряващите се в капиталовия стълб, универсалните пенсионни фондове, се наследяват по закон от наследниците в пълен размер. Затова е критично важно всеки осигурен да е наясно, че при прехвърляне от УПФ в НОИ става въпрос за отказ от собственост и обезнаследяване на близките на осигуреното лице от парите в партидата. В момента никак не са малко случаите, когато наследниците на починали осигурени лица, които вече са си прехвърлили парите в НОИ, идват в дружествата, членове на нашата Асоциация, с очакване да получат парите от партидата на починалия си близък. Важно е за вашите читатели и всички информацията, че след прехвърляне на парите от УПФ в НОИ или Сребърен фонд, наследниците губят право да получат тези пари. Тази информация не бива да им бъде спестявана. Много хора си мислят дори, че по правило и в НОИ има лични партиди, докато човек се осигурява, аналогично на партидите му в УПФ, което не е вярно. Очевидно има огромен дефицит на информация как действа солидарният пенсионен фонд, управляван от НОИ и какво точно се случва с парите, които някои хора прехвърлят от втория в първия стълб.
Отделено, при решение на осигурено лице да се пенсиониране от универсалния фонд съгласно условията за достигната пенсионна възраст, партидата се закрива и сумата се насочва към съответния фонд за изплащане на пожизнени или разсрочени пенсии, където също могат да се наследяват. При избрана от пенсиониращото се лице пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, наследниците наследяват само за периода на гарантираното плащане. Докато при избрана от клиента пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана пенсионна възраст, наследниците наследяват само през периода на разсроченото плащане.

От името на УС на БАДДПО
Е. Милтенова
Председател

Top