Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г.

21/02/2022

Управление „Осигурителен надзор“ на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.12.2021 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2021 г. е 4 849 754 души, като нараства спрямо 31.12.2020 г. с 0,64 на сто.
Към 31.12.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 557 121 хил. лв. В сравнение с края на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 13,08 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 311 101 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за 2021 г. е в размер на 75 219 хил. лв.
Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. от индивидуалните им партиди са прехвърлени 4 491 хил. лв. във ФИПП и 8 625 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 52 хил. лв, а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.
Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.
Информация за предварителните резултати от дейността на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания за 2021 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.12.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи.

Top