Подаден сигнал от БАДДПО до КФН във връзка с медийни публикации и неверни твърдения относно дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване с автор Любомир Христов

Подаден сигнал от БАДДПО до КФН във връзка с медийни публикации и неверни твърдения относно дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване с автор Любомир Христов

11.11.2020 г.

На 19.10.2020 г. БАДДПО изпрати писмо, с което сезира КФН за медийни публикации и неверни твърдения относно дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване с автор Любомир Христов. Текстът на писмото гласи:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,
УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,
С настоящото, от името на членовете на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), се обръщаме към Вас, в качеството Ви на представители на регулаторния орган на небанковия финансов сектор – Комисията за финансов надзор, по повод обстоятелството, че от години, а в последните месеци особено интензивно и с явно търсене на публичност, конкретни лица самоопределящи се за експерти в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, непрекъснато разпространяват чрез медийни публикации неверни твърдения относно дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и отговорност на последните към осигурените лица и поверените им за управление средства от осигурителни вноски на осигурените лица.
Преобладаващата част от тези статии, които имат общ знаменател, а именно откровено злонамерени внушения и въвеждане в заблуждение на гражданите относно същността на допълнителното пенсионно осигуряване, дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и методиките за формиране на пенсиите на осигурените лица, са с автор г-н Любомир Христов. Така например на 30.09.2020 г. е публикувана статия на интернет страницата на „24 часа“ със заглавие: „Втората пенсия е провал. Решението – всички да се осигуряват в НОИ“ (https://www.24chasa.bg/novini/article/9070493). Подобни статии са публикувани и на личната интернет страница на г-н Христов – https://lchristoff.wordpress.com/, като например:
– „Да се редуцира ли намалението на държавната пенсия?“ от 14.10.2020г.;
– „Истината за доходността на пенсионните фондове и ощетените от тях“ от 05.10.2020г.;
– “Спестявания за пенсия: реалната доходност 2020” от 27.09.2020г.;
– „Вноските във всички пенсионни фондове се топят“… от 12.07.2020г.

В посочените статии на автора се съдържат не само тенденциозно представени данни, които са разгледани в аспект, „удобен“ за тезите на автора, но почти всяка от тези публикации завършва с призиви като: „Който иска допълнителна пенсия, бяга от пенсионните фондове, спестява допълнително и инвестира самостоятелно в подходящ за себе си глобално диверсифициран портфейл при ниски такси и нисък праг на инвестиране. Лесно е. Ако не знае как – да пита: lchristoff@gmail.com.“ – в статията от 05.10.2020г.; или „Бягайте по-бързо от лъжците и измамниците, скупчили се в БАДДПО. Лесно е – със Заявление, подадено в НАП.“ – в статията от 12.07.2020г.
Видно от цитираното по-горе освен разпространението на неверни твърдения спрямо дейността на дружествата за социално осигуряване, г-н Любомир Христов използва тези статии за набиране на потенциални клиенти, на които да предоставя финансови консултации, тъй като г-н Христов лично посочва на страницата си, че е съосновател и председател на ИДФК (Институт на дипломираните финансови консултанти – http://idfk.org ). Институтът е единствената у нас сертифицираща организация в сферата на личните финанси, която присъжда званието “ДФК “ “Дипломиран финансов консултант” – знак на професионализъм и етичност във финансовите услуги – на отговарящите на условията. Същевременно на посочената интернет страница на Институт на дипломираните финансови консултанти се установява, че това е Сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“, ЕИК по Булстат: 131270151, което е в частна полза, като съгласно приложената справка от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, председатели на това сдружение са Ясер Омер Ел Амин и Стефан Христов Петранов. В този смисъл г-н Любомир Христов дори не е член на Управителния съвет на сдружението още по-малко председател, за какъвто се представя в своята интернет страница, което поражда допълнителни съмнения за неговата добросъвестност, особено в контекста на на неговите публикации.
Същевременно, предвид посочването на въпросния Институт на дипломираните финансови консултанти установихме, че на интернет страницата на това сдружение, самоопределило се като „стандартоопределящ и дисциплиниращ орган в областта на индивидуалните и семейни финансови услуги“ се съдържат също публикации на г-н Любомир Христов със същото звучене, като вече цитираните по-горе. Отделно от това чрез интернет страницата на разглежданото сдружение се предлага:
1. възможност да станете „дипломиран“ финансов консултант, като обучението и изпита се осъществява от самото сдружение – неясно в качеството на каква обучаваща организация?!?; и/или
2. да ползвате финансов консултант, като „потърсете ДФК® за компетентен, професионален, етичен финансов съвет“ – https://idfk.org/faq/consumer/.
С оглед посоченото, сезираме Комисията за финансов надзор, като компетентния орган, да провери дейността на г-н Любомир Христов, както и на Сдружение „Институт на дипломираните финансови консултанти“, ЕИК по Булстат: 131270151, съответно на неговите членове, да прецени дали и доколко тези лица не осъществяват дейност като инвестиционен консултант и/или брокер на инвестиционен посредник, и/или застрахователен посредник и/или осигурителен посредник, без да отговарят на изискванията на приложимите нормативни актове, и/или без да е спазен необходимия регулаторен ред за осъществяване на тези специфични дейностти в областта на предоставянето и разпространението на финансови услуги /или продукти.
Основанията ни за проверка дейността на лицата, представящи се за членове и управляващи въпросното сдружение, са твърденията и тезите, които са изложени на интернет страницата на сдружението. В същите се съдържат явни покани към потенциални клиенти за предоставяне на финансови съвети в областта на – инвестиции, застраховане, кредити, пенсионно планиране, финансово планиране и други. Видно от приложените на хартиен носител извадки от тази интернет страница, в секция „Въпроси“ (https://idfk.org/faq/) ясно се посочва, че:
– „Може да използвате конкретни инвестиционни или застрахователни продукти или други инструменти“;
– „След това можете да приведете в действие специфични стратегии за да изпълните плана. Те могат да включват натрупване на “авариен” фонд, изпълнение на бюджет и план за спестяване, започване на инвестиционна програма или пренасочване на текущите инвестиции, закупуване на животозастраховка и др.“;
– „само ДФК® са квалифицирани да ви дадат подходящия за вас и вашите обстоятелства финансов съвет, като поставят в центъра на съвета си вас, а не продажба на продукт“,
т.е. членовете на сдружението предлагат консултации и съвети в посочените области на финансите – инвестиции, застраховане, кредити, пенсионно планиране, което разбира се е допустимо, но при спазване на конкретни нормативни изисквания и специфики за всеки вид посредническа и/или консултантска дейност по отношение на тези финансови продукти. На интернет страницата на сдружението (https://idfk.org/faq/consumer/) е обявен списък с членове, които се представят за „дипломирани финансови консултанти“, като „дипломирането“ се извършва от собственото им сдружение, които лица отправят предложение до потенциални клиенти за предоставяне на финансови и в частност инвестиционни консултации.
В тази връзка обръщаме внимание на конкретни, публично достъпни данни за следните лица:
1. г-н Любомир Христов, както вече посочихме се представя за председател на Институт на дипломираните финансови консултанти, но не е вписан като такъв в ТРРЮЛНЦ по партидата на въпросното сдружение. Едновременно с това, г-н Христов непрекъснато призовава чрез множество публикации, лицата да се обръщат към него за инвестиционни и финансови съвети, а именно:
– „Имате възможност да получавате справедливо полагащата Ви се част от пазарната доходност при възможно най-ниски такси, но извън пенсионните фондове в България. Ако Ви е еня за собствената Ви пенсия, попитайте как на help@idfk.org“ – в статия от 27.02.2019 год,, публикувана на личната интернет страница на г-н Христов – https://lchristoff.wordpress.com/;
– „В най-добър интерес на осигурените е да се откажат от осигуряване в УПФ и да насочат цялата си задължителна осигурителна вноска в ДОО. В случай, че желаят да прекарат старините си в удобство, независимо и с достойнство, да спестяват допълнително и да инвестират средствата си самостоятелно в подходящи, глобално диверсифицирани портфейли при ниски такси и нисък праг на вноски извън пенсионните фондове у нас. Всички пенсионни фондове са неподходящи, негодни и неизгодни за бъдещите пенсионери. И не вярвайте на тези, които Ви убеждават, че не можете. Ако не знаете от къде да започнете – попитайте на help@idfk.org – ще Ви отговоря.“
– „Който иска допълнителна пенсия, бяга от пенсионните фондове, спестява допълнително и инвестира самостоятелно в подходящ за себе си глобално диверсифициран портфейл при ниски такси и нисък праг на инвестиране. Лесно е. Ако не знае как – да пита: lchristoff@gmail.com.“
– „Но ако не са достатъчно компетентни, има към кого да се обърнат. Като ме заболи главата, аз не знам каква е причината и отивам на лекар, за да ми каже дали имам основание да се притеснявам и как да се лекувам. Така е и при нас – има дипломирани финансови консултанти, които са компетентни и достатъчно етични, за разлика от управляващите и представляващите пенсионни дружества у нас, и могат разумно да посъветват хората в техен интерес“ – статия от 31.10.2016г., публикувана на https://clubz.bg/46402-zashto_dve_pensii_moje_da_se_okajat_po_malko_ot_edna
Видно от посоченото, г-н Христов открито предоставя инвестиционни консултации и прави инвестиционни анализи, като въпреки че тази дейност е надлежно регламентирана и има специфични изисквания за осъществяването й, то не откриваме г-н Христов в Публичния регистър на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти, воден от Комисията за финансов надзор.
2. Г-н Ясер Омер Ел Амин, член на Управителния съвет и председател на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти, на интернет страницата на сдружението се представя като „дипломиран финансов консултант. Частен банкер. Брокер на ценни книжа. Финансов репортер. Предоставям комплексно финансово планиране на физически лица и семейства в следните аспекти инвестиционно планиране, банков ритейл, пенсионно, застрахователно и данъчно планиране и наследствени въпроси“. Видно от Публичния регистър на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти, същият е бил вписан като брокер, но договорът му с инвестиционния посредник е прекратен през 2008год.
3. Г-н Стефан Христов Петранов, член на Управителния съвет и председател на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти, също не е вписан в Публичния регистър на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти;
4. Г-н Николай Стоянов Устамитев, член на Управителния съвет на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти, също не е вписан в Публичния регистър на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти. Независимо от посоченото обстоятелство, г-н Устамитев е представен на интернет страницата на Институт на дипломираните финансови консултанти, че: „Предоставя комплексна услуга за физически лица и семейства в сферата на финансовото планиране. Работи заедно с клиента по определяне на паричните потоци ..“;
5. Г-н Олег Антонов Григоров, член на управителния съвет на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти, също не е вписан в Публичния регистър на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти. За г-н Григоров на интернет страницата на Институт на дипломираните финансови консултанти, също е посочено, че предоставя услуги като – „комплексно консултиране за физически лица в следните аспекти: инвестиционно планиране, банков ритейл, пенсионно, застрахователно и данъчно планирания и наследствени въпроси“
6. Г-н Преслав Владимиров Китипов, член на Управителния съвет на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти, е вписан в Публичния регистър на физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти, като брокер и инвестиционен консултант, но договорите му с инвестиционните посредници са прекратени съответно през 2015г. и 2011г. Независимо от това обстоятелство, към настоящия момент на интернет страницата на Институт на дипломираните финансови консултанти, се съдържа информация, че „Китипов притежава следните квалификации: Дипломиран финансов консултант; Лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор; Лицензиран брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор; ….“
По наша преценка, предоставянето на посочените неверни данни, не само е недобросъвестно и въвежда в заблуждение потенциалните клиенти относно правомощията и квалификацията на посочените лица, но и съставлява нарушение на действащи разпоредби, регулиращи дейността на инвестиционните консултанти и брокери, по отношение предоставянето на инвестиционни услуги и анализи.

Уважаеми госпожи и господа, членове на Комисията за финансов надзор,
С оглед изложеното в настоящото, молим да бъде извършена детайлна проверка на дейността на посоченото сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти, неговите членове и на г-н Любомир Христов, доколко същите не извършват дейност като инвестиционен консултант и/или брокер на инвестиционен посредник, и/или застрахователен посредник и/или осигурителен посредник, без да са спазени относимите специални изисквания на действащото законодателство.
В случай че действията на тези лица не съставляват престъпления, а реализират състава на административни нарушения, да бъдат наложени съответните администратвнонаказателни санкции, като при установяване на съставомерни деяния, молим да ни уведомите, както и обществеността по надлежен начин, с оглед предотвратяване на възможността гражданите да попаднат на лица, извършващи нерегламентирани финансови и инвестиционни консултации.
В конкретния случай според нас, Вашата категорично изразена позиция и решителни действия са изключително важни за затвърждаване доверието на цялото ни общество, в частност на осигурените лица, в пенсионния модел и пенсионната система на Република България.

С уважение,
Евелина Милтенова
/Председател/

Top