Отговори на БАДДПО на въпроси на в-к „Телеграф“

1. Предстои пенсионирането на първата кохорта пенсионери, които ще получават пенсии и от втория стълб. Бихте ли уточнили кога ще стане това и колко като брой ще са тези хора?
Изплащането на първите пенсии от втория стълб за първата кохорта пенсионери , а това ще бъдат жените, родени от 1960 до 1963 г., ще започне през м. септември 2021г. и техният брой е около 200 000 души. През 2024 г. и 2025 г. очакваме да се пенсионират и над 58 000 мъже, които се осигуряват в УПФ.
Първи ще вземат втора пенсия жени, около 17 000, които са родени през 1960 г. и ще започне да им се изплаща от септември 2021 г. 10.2% от първите жени с право на втора пенсия имат пълен период на осигуряване и имат натрупани средно 9689 лв. по партидите си, която би трябвало да нарасне до септември, когато те ще мога да реализират правото си.
2. Може ли да се каже колко от първата кохорта имат достатъчно натрупани средства по партидите си, за да получават пожизнена пенсия? Бихте ли уточнили в какви граници ще бъде размерът на тази пожизнена пенсия като сума?
Пожизнената пенсия за старост ще се изплаща, когато размерът на пенсионните спестявания позволява отпускане на пенсия в размер от поне 15 % от минималната пенсия за стаж и възраст, т. е. 45 лв. за 2021 г. Според представяни в последните месеци разчети човек трябва да има поне 9000 лв. в партидата си, за да получава пожизнена пенсия. Делът на тези, които ще отговорят на условията за пожизнена пенсия е от порядъка на 20% от всички. Важно е да отбележим, че изчислението на размера на пенсията се основава на три показателя – сумата в партидата на лицето, техническия лихвен процент (очакваната доходност) и очакваната продължителност на живота след пенсиониране, както и от това дали през всичките изминали години ежемесечните осигурителни вноски са били внасяни регулярно в частния фонд. Техническият лихвен процент и биометричните таблици, на основата на които се определя продължителността на живота, са обект на решение на Комисията за финансов надзор.
Пожизнената пенсията с гарантиран период на изплащане е продукт, при който пенсионноосигурителното дружество поема ангажимент да прави месечно плащане докато клиентът е жив, като, ако той почине в рамките на предварително определения период, пенсията се изплаща на неговите наследници до изтичането на този период. Например, ако периодът е определен на 10 години и пенсионерът почине на 5-тата година, неговите наследници ще могат да получават пенсията през следващите 5 години. Трябва Комисията за финансов надзор да издаде необходимите наредби, за да можем да обсъждаме конкретните параметри по продукта.
3. Да се каже какъв брой хора от първата кохорта ще получават разсрочено своите пенсии, а също в какви граници ще варират сумите и за какъв срок – или това е предмет на избор на осигурените лица? А колко от осигурените лица от първата кохорта ще трябва да получат парите си по партидите наведнъж и в какви граници варират техните суми?
Разсрочено плащане на средствата от индивидуалната партида ще е възможно, когато те не са достатъчни за пожизнена пенсия, но надвишават три пъти минималната пенсия, т.е. е над 900 лв. В този случай месечното плащане не може да бъде по-малко от 15% и по-голямо от минималната пенсия за стаж и възраст (45 и 300 лв. през 2021 г.). Този вид плащане би следвало да важи за партидите между 900 и 9000 лв. Срокът за тези плащания ще определят самите пенсионери.
Еднократното изплащане на средствата в индивидуалната партида ще се извършва, ако размерът им е под трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, т.е. под 900 лв. От отговарящите на условията за пенсиониране през следващата година, лицата с наличности под 900 лева са от порядъка на 20%. Важно е да отбележим, че това са лица, които имат сериозни пропуски в осигуряването. За 18 години осигуряване средният брой вноски на тези лица е за около 20 месеца от общо над 200. Това означава, че те ефективно са се осигурявали 1,5 години през тези 18 г. Тези хора или са трайно безработни, или са част от сивия сектор, или, в добрия случай, работят в чужбина. Лицата от първите две групи, при условие, че са имали редовно осигуряване преди 2002 г., вероятно ще могат да се пенсионират при условията на чл. 68 (3), които са осигурителен стаж от поне 15 години и възраст за 2021 от 66 години и 8 месеца, нарастваща до 67 години от 2022 г. Възможно е много голяма част от тях въобще да не успеят да отговорят на условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от първия стълб. За тях еднократно изплатените средства от индивидуалната им партида биха могли да бъдат основен източник на доход, докато не придобият права да получат пенсия за старост от НОИ.
4. Пенсионноосигурителните дружества подготвят ли вече конкретни предложения към осигурените лица за схемите, по които да става изплащането на втора пенсия? Може ли малко повече подробности между какви варианти ще могат осигурените да избират?
На този етап дружествата очакват от регулатора, Комисията по финансов надзор, да предложи и одобри необходимите промени в над 24 поднормативните акта и наредби на основание приетия ЗИД на КСО за изплащането на вторите пенсии. Всяко дружество работи активно по подготовката на самите продукти, които трябва да готови до началото на септември месец 2021. Но конкретните предложения от пенсионните компании за осигурените лица ще са в пряка зависимост от навременната актуализация на наредбите към КСО, която стартира след приемането на промените в КСО.

От БАДДПО

Top