Общо събрание на БАДДПО

На 13 юни 2023 членовете на Асоциацията участваха в редовното Годишно Общо събрание на сдружението БАДДПО в залите на един от членовете си – ПОК „Доверие“.

На 13 юни 2023 г. се проведе редовно годишно събрание на Асоциацията на българските дружества за допълнително пенсионно осигуряване, на което бе приет Годишният финансов отчет на Асоциацията за 2022 г. и се одобри предложения проект за бюджета на сдружението за 2023 г.
Г-н Владислав Русев, Главен изпълнителен директор на ПОД «Алианц България» АД, бе преизбран за нов пет годишен мандат като член на Управителния съвет на БАДДПО. Съставът на Управителния съвет остава непроменен, в който влизат досегашните членове:

 • ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДОВЕРИЕ“ АД,
  представлявана от ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА
 • ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД,
  представлявана от МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
 • ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК – РОДИНА“ АД,
  представлявана от НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ
 • ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД,
  представлявано от ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ
 • „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ОББ“ ЕАД,
  представлявана от АНАСТАС АТАНАСОВ ПЕТРОВ
 • ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ – СИЛА“,
  представлявано от ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
 • „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БЪДЕЩЕ“ АД,
  представлявано от АНДРЕЙ ИЛИЕВ ШОТОВ
 • ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА“ АД,
  представлявано от ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
 • „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД,
  представляван от СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ

Председателят г-жа Евелина Милтенова представи също така активностите и усилията на асоциацията през 2022 г. за подобряване на нормативната уредба и управлението на фондовете на капиталов принцип в безпрецедентната за финансовите пазари 2022 г. Тя благодари на всички членове на УС за високата ангажираност през изтеклата година за изпълнение на общите за сектора на допълнителното пенсионно осигуряване цели и с цялостната дейност на асоциацията.

Top