Нормативна уредба

Koдекс за социално осигуряване – 2022 г.

Последни промени: изм. ДВ бр. 25 от 29.03.2022 г.


ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Обн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 107 от 18.12.2020г., в сила от 1.01.2021 г


ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2007 г.

изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г.


ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане – в сила от 01.01.2007 г.

изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.


НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003г.

За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за ДЗПО в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

изм. и доп.,ДВ бр. 54 от 29.06.2021 г., в сила от 01.07.2021г.


НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003г.

За начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за ДЗПО, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност

изм. и доп., ДВ бр. 52 от 22.06.2021 г.


НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г.

За начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди и на аналитичните сметки във фонд за разсрочени плащания

(Загл. изм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм., бр. 59 от 2021 г.)


НАРЕДБА № 31 от 02.08.2006 г.

За условията и реда за провеждане на изпит и за признаване направоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване

изм., ДВ бр. 48 от 08.06.2021 г.


НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г.

За индивидуалните заявления за участие във фонд за ДЗПО

изм., ДВ бр. 54 от 29.06.2021 г., в сила от 01.07.2021 г


НАРЕДБА № 34 от 04.10.2006 г.

За условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания и за изискванията и ограниченията към тези сделки

(Загл. изм., бр. 60 от 2021 г.)N_34_DV_60_2021


Наредба № 36 за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване

Приета от Българска народна банка на 22 януари 2004 г., обнародвана в „Държавен вестник“, бр.11 от 10 февруари 2004 г., изм. бр.58 ор 2006 г.; бр.106 2007 г..


НАРЕДБА № 36 ОТ 15 НОЕМВРИ  2006 Г

ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ КЪМ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ

Издадена от Комисията за финансов надзор Обн.ДВ.бр.96от 28 Ноември2006г.,изм.идоп.ДВ.бр.18от 27 Февруари 2018г


НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г.

За изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

Обн. – ДВ, бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от 28.07.2013 г.; изм., бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 55 от 02.07.2021 г.


НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г.

За изискванията към възнагражденията

Обн. – ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; изм., бр. 66 от 20.08.2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.; изм., бр. 60 от 20.07.2021 г.; изм. и доп., бр. 64 от 03.08.2021 г.


НАРЕДБА № 52 от 21.10.2016 г.

За реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм., бр. 55 от 2021 г.)


НАРЕДБА № 56 от 04.01.2018 г.

За минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване


НАРЕДБА № 57 от 16.01.2018 г.

За изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител Обн. – ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 30.01.2018 г.; изм., бр. 41 от 21.05.2019 г.


НАРЕДБА № 59 от 04.04.2018 г.

За функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества

Обн. – ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; доп., бр. 60 от 20.07.2021 г.


НАРЕДБА № 60 от 02.05.2018 г.

За изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 4, 8, 9 и 11 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд  

(Загл. изм. – ДВ, бр. 60 от 2021 г.)


НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г.

За изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества Обн. – ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; изм., бр. 55 от 02.07.2021 г.


НАРЕДБА № 62 от 30.10.2018 г.

За реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване

Обн. – ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2021 г.


НАРЕДБА № 63 от 08.11.2018 г.

За изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове Обн. – ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 58 от 13.07.2021 г., в сила от 01.09.2021 г.; доп., бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 24.09.2021


НАРЕДБА № 64 от 29.11.2018 г.

За изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им

Обн. – ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 11.12.2018 г.; доп., бр. 60 от 20.07.2021 г.


НАРЕДБА № 68 от 10.06.2021 г.

За резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове

Обн. ДВ, бр. 52 от 22.06.2021 г.


НАРЕДБА № 69 от 15.06.2021г.

За техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост

Обн. ДВ, бр. 53 от 25.06.2021 г.


НАРЕДБА № 70 от 29 юни 2021 г.

За изискванията към фондовете за извършване на плащания


Наредба за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания

(Загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2021 г.)

 


 

Top