На 25 май 2023 г. Конфедерaцията на европейските пенсионни асоциации, Pensions Europe (ПЕ), представи отговора си на консултацията на ЕОЗППО / EIOPA/ относно техническите съвети за прегледа на Директивата IORP II .

В отговора ПЕ приветства гледната точка на ЕОЗППО, като отбелязва, че прегледът на IORP II се извършва малко след прилагането на директивата, поради което е преждевременно да се предлагат значителни изменения на този етап.

Основните изводи включват:

– Директивата IORP II следва да остане законодателство за минимална хармонизация.
– Директивата IORP II трябва да бъде в голяма степен съобразена с принципите на пропорционалност и субсидиарност.
– Промените в трансграничните правила не трябва да оказват отрицателно въздействие върху IORP (Институции за професионално пенсионно осигуряване), които не са трансгранични.
– Комуникацията с членовете и бенефициерите може да бъде подобрена, а Националните служби за проследяване на пенсиите са реална възможност.
– Всяко ново изискване за устойчивост, многообразие и приобщаване следва да бъде съобразено със спецификата на IORP институциите.

Съобщението за медиите и отговорът на Pensions Europe до EIOPA са приложени по-долу:

‘s consultation for the EC CfA_0

PensionsEurope answer on the EIOPA consultation for the CfA on the IORP II

 

Top