На 19 юни 2022 г. изтича крайния срок за подаване на документи от Кандидатите за участие в изпита за актюери

На 19.05.2022 г. Комисията за финансов надзор е взела решение за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер съгласно Наредба № 31от 02.08.2006 г.
Датите, на които ще се проведе изпита, са, както следва:
1.1. Базов модул – „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“ – 01.10.2022 г. (събота);
1.2. Модул „Животозастраховане“ – 08.10.2022 г. (събота);
1.3. Модул „Рискови модели и Общо застраховане“ – 15.10.2022 г. (събота);
1.4. Модул „Пенсионно осигуряване“ – 22.10.2022 г (събота).
До изпита се допускат лица, които имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, могат да подадат заявление за допускане до изпита в деловодството на Комисията за финансов надзор или подписано с електронен подпис на delovodstvo@fsc.bg до 19 юни 2022 г.
Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от КФН, и е публикувано на интернет страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”.
Тематичните обхвати на отделните модули на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер са оповестени на интернет страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”, „м. октомври 2022 г.“.

За явяване на изпит кандидатите заплащат такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН, приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За всеки модул се заплаща такса в размер на 450 лв. Лицата, допуснати да се явят на изпита, заплащат съответната такса в срок до 5 (пет) дни преди 01.10.2022 г., по сметка на Комисията за финансов надзор:
IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01
BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD

Източник : КФН

Top