За БАДДПО

Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) бе създадена на 12 септември 1997 г. с цел да обедини усилията всички дружества за допълнително пенсионно осигуряване в България, когато се поставя началото на пенсионната реформа в България и изгражда правната рамка в първите години на новата дейност в България – допълнителното пенсионно осигуряване. От тогава БАДДПО участва активно в реформирането на пенсионния сектор и формиране и усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване. Деветте лицензирани пенсионни дружества, които функционират в България, са водещи участници в тези процеси и участват активно със своя капацитет, възможности, експертиза в осъществяването на пенсионните промени, формиране и усъвършенстване на законодателството в сферата на пенсионното осигуряване. БАДДПО успешно сътрудничи и партнира с различни организации, с регулатора – КФН, МФ, МТСП, ресорните Комисии в Народното събрание, със синдикални и работодателски организации.

Основните цели на БАДДПО са:

  • да обединява и подпомага членовете си при осъществяване на дейността им и при защита на техните права и интереси;
  • да популяризира, влияе и съдейства за развитието на допълнителното пенсионно осигуряване;
  • да организира и координира подготовката и повишаването на квалификацията на служителите на пенсионноосигурителните дружества, членуващи в Асоциацията.

Наред с това БАДДПО е независима от политически партии и организации и взема решенията си автономно от държавните институции, при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове (закони, КСО и наредби) в интерес на пенсионната индустрия и осигурените лица във фондовете на ДЗПО.

Предмет на дейността на БАДДПО са всички допустими от закона действия, имащи за цел подпомагане на членовете при осъществяване на тяхната дейност за допълнително пенсионно осигуряване и защита на техните права и интереси. БАДДПО съдейства за осъществяване на комуникация, тясно взаимодействие и взаимопомощ между пенсионните дружества, съгласува и координира интересите на своите членове при осъществяваната от тях дейност, защитава правата и интересите на своите членове пред държавните органи, обществени организации и други юридически лица, изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти на нормативни актове, регламентиращи ДЗПО и други в сферата на капиталовите пазари, пенсионното осигуряване в страната, както и стимулира лоялната конкуренция между своите членове.

В БАДДПО координираме международните връзки на нашите членове, осъществяваме контакти и имаме представителни функции пред международни организации и съюзи.
Инициираме и участваме в обучения, обществени кампании и други подобни инициативи, които подпомагат дейността на членовете ни и са в интерес на осигурените лица.
Органите на БАДДПО са Общото събрание и Управителният съвет. Общото събрание на Асоциацията е нейният върховен орган и се състои от всички нейни членове. Управителният съвет (УС) е органът за оперативно управление на Асоциацията и се състои също така от номинирани представители – изпълнителните директори на всички дружества. Заедно с Председателя, УС се състои от десет члена, избрани с мандат от 5 години от Общото събрание на Асоциацията. Председателят на Асоциацията осъществява оперативното ръководство на Асоциацията, представлява и организира дейността на Управителния съвет в процеса на неговата работа. Като помощни структури към Управителния съвет на Асоциацията са създадени и функционират шест комитета, регламентирани в Устава на БАДДПО, а именно: Комитет на актюерите, Комитет по информационни технологии; Комитет по нормативно-правни въпроси; Комитет по финанси, счетоводство и вътрешен контрол; Комитет по инвестиции и капиталови пазари и Комитет по квалификация на кадри, които се състоят от водещи експерти от пенсионноосигурителните дружества в съответните области.

БАДДПО е член на Европейската конфедерация на ЕС (PensionsEurope), която представлява обединение на 24 национални пенсионни асоциации на пенсионни фондове от 17 страни-членки на ЕС и други 4 европейски държави. Чрез своите членуващи асоциации PensionsEurope представлява над 4 трилиона пенсионни активи за бъдещи пенсионни плащания.


Актуален устав на БАДДПО

Кодекс за етика на БАДДПО в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване (.PDF)

 

Top