Доклад за тенденциите на потребителите за 2021 г. – Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

Consumer Trends Report 2021 – EN

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) публикува Доклада за тенденциите при потребителите на застрахователни и пенсионни продукти за 2021 г.
Можете да намерите прикачения отчет или да го изтеглите тук.
Докладът обхваща както застрахователния, така и пенсионния сектор, като обхваща развитието на пазара и тенденциите. Втората глава от доклада е съсредоточена върху пенсиите и прави разграничение между продукти на IORPs /Институции за професионално пенсионно осигуряване/ и продукти за личен пенсионен продукт. Описвайки наскоро за развитието и въпросите на пазара, докладът включва и две конкретни области на теми, съответно относно устойчивостта в пенсионния сектор и въздействието на COVID-19. Двете окончателни под глави (2.3 и 2.4) са посветени на подадените жалби и на надзорните дейности на националните регулатори.
В резюме, докладът разглежда подробно следните основни теми:
Относно IORPs
* наблюдава се преминаване от държавни пенсии към частни доставчици на пенсии – общият брой на членовете и бенефициентите на пенсионни професионални продукти нараства;
* преминаването от DB(defined benefit) схеми към DC (defined contribution), вече отбелязано и в предишни издания на доклада, остава забележително
Относно личните пенсионни продукти:
* Броят на доставчиците на входящи данни за продукти за лично пенсионно осигуряване се е увеличил в повечето юрисдикции
* Тенденциите на пазарите за лично пенсионно осигуряване продължават да варират значително в отделните държави
Относно устойчивостта и таксономията в пенсионния сектор
* С оглед на Директивата SFDR пенсионните фондове са започнали да актуализират своите вътрешни инвестиционни политики и документи за оповестяване.
* Само при няколко държави членки са наблюдавали увеличение на професионалните пенсионни продукти или продукти за лично пенсионно осигуряване с устойчива инвестиционна цел, докато в други е наблюдавано леко увеличение
* Повечето регулатори са споделили намерението си да проведат тематични прегледи за наблюдение на изпълнението и резултата от тези нови изисквания за устойчивост. Предвижда се проектирането на схемата и разпределението на активите да бъдат преразгледани, както и ангажираността с потребителите и бенефициентите.
Относно въздействието на COVID-19
* Въздействието на COVID-19 не е еднакво в отделните държави. Няколко държави членки не могат убедително да потвърдят дали кризата с COVID-19 е повлияла отрицателно на пенсионните вноски.
* Независимо от това почти, една трета от националните пазари отчитат намаление на вноските главно поради свиването на бизнеса (вноските от работодател/спонсор) и по-ниските лични доходи.

Top